Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for bbs (3 entries) (6.1995 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bbs-, *bbs*.

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: bbs n 1: a computer that is running software that allows users to leave messages and access information of general interest [syn: {bulletin board system}, {bulletin board}, {electronic bulletin board}, {bbs}] From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]: BBS /B?B?S/, n. [common; abbreviation, ?Bulletin Board System?] An electronic bulletin board system; that is, a message database where people can log in and leave broadcast messages for others grouped (typically) into {topic group}s. The term was especially applied to the thousands of local BBS systems that operated during the pre-Internet microcomputer era of roughly 1980 to 1995, typically run by amateurs for fun out of their homes on MS-DOS boxes with a single modem line each. Fans of Usenet and Internet or the big commercial timesharing bboards such as CompuServe and GEnie tended to consider local BBSes the low-rent district of the hacker culture, but they served a valuable function by knitting together lots of hackers and users in the personal-micro world who would otherwise have been unable to exchange code at all. Post-Internet, BBSs are likely to be local newsgroups on an ISP; efficiency has increased but a certain flavor has been lost. See also {bboard}. From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: BBS Bulletin Board System (telecommunication)

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  bbs 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
bbs
  • (บีบีเอส) ย่อมาจาก bulletin board system หรือที่แปลว่า ระบบแผงข่าว เป็นโปรแกรมหนึ่งที่ทำหน้าที่เก็บรายการ หัวข้อ หรือข้อมูลที่เป็นที่สนใจ ผู้ที่ต้องการทราบข้อมูลเหล่านี้ อาจจะโทรศัพท์ผ่านเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อขอคัดลอกแฟ้มข้อมูล หรือสอบถามข้อความ ก็ได้ เช่น บีบีเอสของมหาวิทยาลัยก็อาจมีประกาศต่าง ๆ เช่น ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าเรียนในระดับต่าง ๆ ปฏิทินการศึกษา รายการกีฬา ฯ ผู้ใช้บริการจะต้องมีคอมพิวเตอร์และโมเด็มพร้อมกับโปรแกรมที่จำเป็น ถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับข้อมูลสำคัญในทางธุรกิจ จะมีการเรียกเก็บค่าบริการด้วย (มีใช้เฉพาะในระบบเครือข่าย) [Hope]
 

Similar ENGLISH words suggested by aspell:
BBS, BS, Babs, NBS, bibs, bobs, bubs, BB, B's, bis, bus, ebbs, ABS, BBB, CBS, PBS, abs, bps, bxs, lbs, obs, tbs, BBC, BBQ, bbl, Bab's, Bib's, Bob's, Nb's, bib's, bub's, Ba's, Be's, Bi's, Bo's, Yb's, bi's, Ab's, Bk's, Br's, Cb's, Eb's, Ob's, Pb's, Sb's, dB's, db's

Similar GERMAN words suggested by aspell:
Bobs, BBC, BGS, Bus, bis, bös, Busen

Similar FRENCH words suggested by aspell:
bobs, bas, bis, bus, lbs

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions  • Time: 6.1995 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).