Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for ash (128 entries) (0.2987 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ash-, *ash*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ash[N] เถ้าถ่าน, See also: ขี้เถ้า, อัฐิ
ash[ADJ] สีเทาๆ, See also: สีเถ้าถ่าน
ashy[ADJ] ซีด, Syn. pale, pallid
ashy[ADJ] ที่ปกคลุมด้วยเถ้าถ่าน
ashen[ADJ] ซีดเผือด, See also: ถอดสี, ซีด, Syn. pale, pallid
ashcan[N] ถังขยะ
ashore[ADV] เทียบฝั่ง, See also: เกยฝั่ง, Syn. on shore, on land, Ant. afloat, at sea
ashamed[ADJ] ซึ่งละอายใจ, See also: ที่รู้สึกผิด, Syn. humiliated, mortified, Ant. proud
ashamed[ADJ] อับอาย, See also: อาย
ashtray[N] ที่เขี่ยบุหรี่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [ฐานข้อมูลเชื่อมจาก เว็บ rirs3.royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้ - อาจมีข้อผิดพลาด - โปรดระมัดระวัง]
ash๑. เถ้า๒. เถ้าธุลีภูเขาไฟ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
ash coneกรวยเถ้าธุลีภูเขาไฟ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
ash fallเถ้าตก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
ash flowเถ้าหลาก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
ash glazeการเคลือบขี้เถ้า [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Ashcan schoolสกุลศิลปะแอชแคน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ash **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
ash"How do you find your washing-machine?" "Not so bad."
ashDo you think they'll break the 10-second barrier in the 100-meter dash?
ashFashion in the eighteenth century emphasized the bosom.
ashDuring the Depression in the 1930's, many wealthy people lost everything in the stock market crash.
ashI had a whiplash injury two months ago.
ashThere was a violent clash of opinions between the two leaders.
ashThe two cars collided with a crash.
ashFashions of thirty years ago have come back in style.
ashWhen the flight crew has their aircraft under control, everything is working normally and yet it still crashes into the ground, that's CFIT.
ashI think Mr Ashe has just got to have a cigarette.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ash 1(แอช) n. เถ้า,ขี้เถ้า,อัฐิ
ash 2(แอช) n. ชื่อต้นไม้จำพวก Fraxinus (oleaceous tree)
ash wednesdayวันแรกของฤดูถือบวชในศาสนาคริสต์ (first day of lent)
ashamed(อะเชมดฺ') adj. อับอาย,กระดากใจ,ไม่เต็มใจเพราะกลัวถูกหัวเราะหรือต่อว่า, Syn. embarrassed, shamefaced ###A. proud)
ashcan(แอช'แคน) n. ภาชนะโลหะใส่เถ้า,ถังขยะ (for ashes,garbage)
ashen 1(แอช'เชน) adj. สีเทา,สีเถ้าถ่าน,ประ-กอบด้วยเถ้า,ซีดมาก,ไร้สี (gray, ashy,pale)
ashen 2(แอช'เชน) adj. เกี่ยวกับต้น ash หรือไม้ของมัน
ashlar(แอช'ลาร์) nใ หินก่อสร้างรูปสี่เหลี่ยมสำหรับวางซ้อนกัน., Syn. ashler
ashram(แอช'แรม) n. สถานที่สอนศาสนาฮินดู., Syn. ashama
ashtray(แอช'เทรย์) n. ที่ใส่ขี้บุหรี่หรือซิการ์

English-Thai: Nontri Dictionary
ash(n) ต้นแอ็ช,เถ้า
ashamed(adj) ละอายใจ,กระดากใจ,อับอาย
ashen(adj) เหมือนขี้เถ้า,ทำด้วยไม้จำพวกมะกอก
ashman(n) คนเก็บขยะ
ashore(adv) บนบก,เกยฝั่ง,จอดเทียบฝั่ง,ขึ้นฝั่ง,ขึ้นบก
ashy(adj) เต็มไปด้วยขี้เถ้า

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ที่เขี่ยบุหรี่[N] ashtray
เถ้าถ่าน[N] ashes, Example: ฟืนดุ้นใหญ่กำลังจะกลายเป็นเถ้าถ่านในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้า, Thai definition: สิ่งที่เป็นผงละเอียดของสิ่งที่เหลือจากไฟเผามอดแล้ว
ขี้เถ้า[N] ashes, See also: cinders, Syn. เถ้า, เถ้าถ่าน, Example: บ้านหลังนั้นไหม้จนเหลือแต่ขี้เถ้า, Thai definition: สิ่งที่เป็นผงละเอียดของสิ่งที่เหลือจากไฟเผามอดแล้ว
อังคาร[N] ash, Thai definition: เถ้าถ่านของศพที่เผาแล้ว
ตุ่น[ADJ] grey, See also: ashy, Syn. ตุ่นๆ, สีตุ่น, Example: ฉันเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นกางเกงยีนหลวมโคร่งกับเสื้อเชิ้ตสีตุ่นๆ, Thai definition: สีมัวๆ อย่างสีเทาหม่นๆ
เถ้า[N] ashes, See also: wood ashes, cinders, Syn. ขี้เถ้า, Example: ฟืนในกองไฟเริ่มลดน้อยเป็นเถ้า, Thai definition: สิ่งที่เป็นผงละเอียดของสิ่งที่เหลือจากไฟเผามอดแล้ว
ที่เขี่ยบุหรี่[N] ashtray, Example: เขาหยิบโครงเหล็กสำหรับตั้งที่เขี่ยบุหรี่มาไว้ในมือ, Count unit: อัน, Thai definition: ภาชนะรองรับเถ้าบุหรี่
กองฟอน[N] ashes of a burnout pyre, See also: remains of a fire, Example: ภาพข้างหน้าที่เห็นที่ทำให้รู้สึกเศร้าใจมากคือ แม่ของเด็กร่ำไห้เจียนใจจะขาดอยู่หน้ากองฟอน, Count unit: กอง, Thai definition: กองขี้เถ้าศพที่เผาแล้ว
ข่อ[N] ash, See also: soot, lampblack, Syn. เถ้า, เขม่า
ความละอาย[N] ashamedness, See also: humiliation, mortification, Syn. ความอาย, Example: ความละอายต่อบาปทำให้ผมไม่กล้าทำชั่ว, Thai definition: ความรู้สึกอายในความชั่วที่จะกระทำ หรือได้สำนึกผิดในความชั่วที่ทำไว้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาย[v.] (āi) EN: be shy ; be ashamed ; be timid ; be bashful ; be embarrassed   FR: être timide ; être honteux ; être confus ; être gêné ; être embarassé
อาย[adj.] (āi) EN: ashamed ; embarrassed ; shy ; abashed   FR: timide ; gêné ; embarrassé
อัน[classif. (n.)] (an) EN: [classifier : small objects ; pieces of candy ; ashtrays ; round objects ; objects with unknown classifiers]   FR: [classificateur : petits objets ; choses en général]
อ่างล้างมือ [n. exp.] (āng lāng meū) EN: washbasin   
อ่างล้างหน้า[n.] (āng lāng nā) EN: washbasin ; sink   FR: lavabo [m]
อับอาย[v.] (ap-āi) EN: be ashamed   FR: être honteux ; être déshonoré
อับอายขายหน้า [v. exp.] (ap-āi khāinā) EN: be disgraceful ; be shameful ; be ashamed   FR: être déshonoré
อัฐิ[n.] (atthi) EN: ashes ; bones   FR: cendres funéraires [fpl]
บ้าบิ่น[adj.] (bābin) EN: hasty ; reckless ; rash ; foolhardy ; audacious   FR: imprudent ; casse-cou
แบบเสื้อ [n.] (baēp seūa) EN: pattern ; fashion   

CMU English Pronouncing Dictionary
ASH AE1 SH
ASHE AE1 SH
ASHY AE1 SH IY0
ASHIS AH0 SH IY1 Z
ASHEY AE1 SH IY0
ASHOK AE1 SH AA0 K
ASHES AE1 SH AH0 Z
ASHER AE1 SH ER0
ASHEN AE1 SH AH0 N
ASHBY AE1 SH B IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ash (n) (a1 sh)
Ashe (n) (a1 sh)
ashy (j) (a1 sh ii)
Ashby (n) (a1 sh b ii)
ashen (j) (a1 sh @ n)
ashes (n) (a1 sh i z)
ashore (a) (@1 sh oo1 r)
Ashford (n) (a1 sh f @ d)
ash-bin (n) - (a1 sh - b i n)
ash-can (n) - (a1 sh - k a n)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[あし, ashi] (n) ขา, เท้า
明日[あした, ashita] (n) พรุ่งนี้

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
足首[あしくび, ashikubi] English: ankle

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
佛舍利[Fo2 she4 li4, 佛舍利] ashes of cremated Buddha [Add to Longdo]
[lin3, 僯] ashamed [Add to Longdo]
媿[kui4, 媿] ashamed [Add to Longdo]
岸上[an4 shang4, 岸上] ashore [Add to Longdo]
废物箱[fei4 wu4 xiang1, 廢物箱] ash-bin; litter-bin [Add to Longdo]
[zuo4, 怍] ashamed [Add to Longdo]
[nu:4, 恧] ashamed [Add to Longdo]
[kui4, 愧] ashamed [Add to Longdo]
愧怍[kui4 zuo4, 愧怍] ashamed [Add to Longdo]
愧恨[kui4 hen4, 愧恨] ashamed and sorry; suffering shame and remorse [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[あしきり, ashikiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the leg at the knee (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
あしらい[, ashirai] (n) treatment; reception [Add to Longdo]
あしらう[, ashirau] (v5u,vt) to arrange; to treat; to handle; to deal with [Add to Longdo]
アシ[, ashi] (n,vs) (abbr) (See アシスタント) assistant [Add to Longdo]
アシェイムド[, ashieimudo] (adj-f) ashamed [Add to Longdo]
アシクロビル[, ashikurobiru] (n) aciclovir [Add to Longdo]
アシスタンス[, ashisutansu] (n) assistance [Add to Longdo]
アシスタント(P);アスィスタント[, ashisutanto (P); asuisutanto] (n) assistant; (P) [Add to Longdo]
アシスタントオブジェクト[, ashisutantoobujiekuto] (n) {comp} assistant object [Add to Longdo]
アシスタントディレクター[, ashisutantodeirekuta-] (n) assistant director [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
脚書き領域[あしがきりょういき, ashigakiryouiki] footing area [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Asche {f} | Oxidasche {f}ash | oxidized ash [Add to Longdo]
Aschegehalt {m}ash content [Add to Longdo]
Aschenbecher {m} | Aschenbecher {pl}ashtray; ash-tray | ashtrays [Add to Longdo]
Aschengrube {f}; Aschenkasten {m}ash pit [Add to Longdo]
Aschenkasten {m}ashpan [Add to Longdo]
Aschermittwoch {m}ash wednesday [Add to Longdo]
Esche {f} [bot.] | Eschen {pl}ash; ash tree | ashen [Add to Longdo]
Quadermauerwerk {n}ashlar masonry [Add to Longdo]
Quaderstein {m}ashlar rock [Add to Longdo]
Querriegel {m}ashlar joint; crossbeam [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[あし, ashi] -Bein [Add to Longdo]
[あし, ashi] Fuss, Bein [Add to Longdo]
足取り[あしどり, ashidori] -Gang, Schritt [Add to Longdo]
足摺岬[あしずりみさき, ashizurimisaki] (Suedspitze Shikokus) [Add to Longdo]
足止め[あしどめ, ashidome] Hausarrest, Einsperrung [Add to Longdo]
足踏み[あしぶみ, ashibumi] auf_der_Stelle_treten [Add to Longdo]
足音[あしおと, ashioto] Schritte [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Ash \Ash\, n., sing. of {Ashes}. [1913 Webster] Note: Ash is rarely used in the singular except in connection with chemical or geological products; as, soda ash, coal which yields a red ash, etc., or as a qualifying or combining word; as, ash bin, ash heap, ash hole, ash pan, ash pit, ash-grey, ash-colored, pearlash, potash. [1913 Webster] {Bone ash}, burnt powered; bone earth. {Volcanic ash}. See under {Ashes}. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Ash \Ash\ ([a^]sh), n. [OE. asch, esh, AS. [ae]sc; akin to OHG. asc, Sw. & Dan. ask, Icel. askr, D. esch, G. esche.] 1. (Bot.) A genus of trees of the Olive family, having opposite pinnate leaves, many of the species furnishing valuable timber, as the European ash ({Fraxinus excelsior}) and the white ash ({Fraxinus Americana}). [1913 Webster] {Prickly ash} ({Zanthoxylum Americanum}) and {Poison ash} ({Rhus venenata}) are shrubs of different families, somewhat resembling the true ashes in their foliage. {Mountain ash}. See {Roman tree}, and under {Mountain}. [1913 Webster] 2. The tough, elastic wood of the ash tree. [1913 Webster] Note: Ash is used adjectively, or as the first part of a compound term; as, ash bud, ash wood, ash tree, etc. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Ash \Ash\, v. t. To strew or sprinkle with ashes. --Howell. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: ash n 1: the residue that remains when something is burned 2: any of various deciduous pinnate-leaved ornamental or timber trees of the genus Fraxinus [syn: {ash}, {ash tree}] 3: strong elastic wood of any of various ash trees; used for furniture and tool handles and sporting goods such as baseball bats v 1: convert into ashes From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: ASH Almquist SHell (BSD, Unix, Shell), "ash"

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.2987 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).