Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for asa (96 entries) (0.3492 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -asa-, *asa*. Possible hiragana form: あさ
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH)
(UNAPPROVED version -- use with care )
asap (slang ) เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ( มาจาก as soon as possible)

English-Thai: Longdo Dictionary
(UNAPPROVED version -- use with care )

asafoetida (n ) มหาหิงคุ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [ฐานข้อมูลเชื่อมจาก เว็บ rirs3.royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้ - อาจมีข้อผิดพลาด - โปรดระมัดระวัง]
ASA (American Standards Association)เอเอสเอ (สมาคมมาตรฐานอเมริกา) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า asa **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
asa'Madame Butterfly' is set in Nagasaki.
asaKyouwa Bank and Saitama Bank merged into Asahi Bank ten years ago.
asaYou were so nice to me, and I had a really pleasant trip. Thanks so much.
asaIf your friend reminds you kindly of your faults, take what he says not only pleasantly, but thankfully.
asaYou might avoid an unpleasant experience.
asaHow long have you lived in Sasayama?
asaHave you lived in Sasayama since last year?
asaDid you live in Sasayama last year?
asaDo you live in Sasayama?
asaWill you live in Sasayama next year?

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
asaabbr. acetyl salicylate (aspirin)
asafetida(แอสซะเฟท'ทิดะ) n. มหาหิงค์ เป็นยางพืชจำพวก Ferula., Syn. asafoetida, assafetida, assafoetida

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มหาหิงคุ์[N] asafetida, Example: มหาหิงคุ์เป็นยาไทย สำหรับทาแก้ปวดท้อง, Thai definition: ยางของไม้ล้มลุกหลายชนิดในสกุล Ferula วงศ์ Umbelliferae มีกลิ่นร้อนฉุนและเหม็น นิยมใช้เป็นยาทาภายนอก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บังเอิญ[adv.] (bang-oēn) EN: accidentally ; by chance ; fortunately   FR: accidentellement ; par hasard ; fortuitement
เบียร์อาซาฮี[TM] (Bīa Āsāhī) EN: Asahi Beer   
แฉ่ง[adv.] (chaeng) EN: broadly ; cheerfully ; pleasantly   
ชนะอย่างท่วมท้น[X] (chana yāng thūamthon) EN: landslide   FR: victoire écrasante [f]
ชาวนา[n.] (chāonā) EN: rice-farmer ; farmer ; peasant ; agriculturist   FR: riziculteur [m] ; agriculteur [m] ; agricultrice [f] ; cultivateur [m] ; cultivatrice [f] ; fermier [m] ; fermière [f] ; paysan [m] ; paysanne [f]
ดี[adj.] (dī) EN: good ; nice ; pleasant ; favorable ; fine   FR: bon ; agréable ; bienfaisant
โดยบังเอิญ[adv.] (dōi bang-oēn) EN: accidentally ; by chance ; unexpectedly   FR: par hasard ; accidentellement ; par accident
โดยเร็วที่สุด[adv.] (dōi reo thīsut) EN: as soon as possible ; asap ; ASAP   FR: en toute hâte ; dès que possible
หินบะซอลต์[n. exp.] (hin basøn) EN: basalt   FR: basalte [m]
หัววาซาบิ [n. exp.] (hūa wāsābi) EN: Wasabi   FR: raifort japonais [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ASA AA1 S AH0
ASAT AE1 Z AE0 T
ASAY AH0 S EY1
ASAF AA0 S AA1 F
ASAHI AH0 S AA1 HH IY0
ASARO AA0 S AA1 R OW0
ASATO AA0 S AA1 T OW0
ASAHAN AE1 S AH0 HH AE0 N
ASARCO AH0 S AA1 R K OW0
ASAHARA AE0 S AH0 HH AE1 R AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
asap (n) (ei2 e2 s ei2 p ii1)
Asahi (n) (a1 s a h ii)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
浅い[あさい, asai] (adj) ตื้น,เตียน
明後日[あさって, asatte] (n) มะรืน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
(UNAPPROVED version -- use with care )

[あさ, asa, asa , asa] (n abbrev ) ตอนเช้า
朝ごはん[あさごはん, asagohan, asagohan , asagohan] (n adv ) อาหารเช้า
あさって[あさって, asatte, asatte , asatte] (n adv ) มะรืนนี้
朝日[あさひ, asahi] (n) อาทิตย์ในยามเช้า
朝日新聞[あさひしんぶん, asahishinbun] (n name org uniq) ชื่อของหนังสือพิมพ์ญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[あさ, asa] Thai: เวลาเช้าของวันอื่นที่ไม่ใช่วันนี้ English: morning
朝寝[あさね, asane] Thai: นอนตื่นสาย English: sleeping late in the morning

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无着[wu2 zhe5, 无著] Asanga (Buddhist philosopher) [Add to Longdo]
朝日[Chao2 ri4, 朝日] Asahi, Japanese media company [Add to Longdo]
朝日新闻[Chao2 ri4 Xin1 wen2, 朝日新聞] Asahi Shimbun (Japanese newspaper) [Add to Longdo]
杜蘅[du4 heng2, 杜蘅] Asarum forbesii (wild ginger plant) [Add to Longdo]
杜衡[du4 heng2, 杜衡] Asarum forbesii (wild ginger plant) [Add to Longdo]
[xin1, 莘] Asarum sieboldi [Add to Longdo]
[heng2, 蘅] Asarum blumei (wild ginger plant) [Add to Longdo]
蘅芜[heng2 wu2, 蘅蕪] Asarum blumei (ginger plant) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あさぎり型護衛艦[あさぎりがたごえいかん, asagirigatagoeikan] (n) Asagiri class destroyer [Add to Longdo]
あさだ;アサダ[, asada ; asada] (n) Japanese hop hornbeam; ostrya japonica [Add to Longdo]
あさひ[, asahi] (n) skips-most-stations Jouetsu-line Shinkansen [Add to Longdo]
アサーション[, asa-shon] (n) assertion [Add to Longdo]
アサーティブネストレーニング[, asa-teibunesutore-ningu] (n) assertiveness training [Add to Longdo]
アサート[, asa-to] (n,vs) assert [Add to Longdo]
アサイド[, asaido] (n) aside [Add to Longdo]
アサイラム[, asairamu] (n) asylum [Add to Longdo]
アサイン[, asain] (n) assign [Add to Longdo]
アサインメント[, asainmento] (n) assignment [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アサート[あさーと, asa-to] assert (vs) [Add to Longdo]
アサターム[あさたーむ, asata-mu] ASATERM [Add to Longdo]
アサヒコム[あさひこむ, asahikomu] asahi.com [Add to Longdo]
アサイン[あさいん, asain] assign [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Asansol (Stadt in Indien)Asansol (city in India) [Add to Longdo]
Amerikanische StandardisierungsvereinigungASA : American Standards Association [Add to Longdo]
baldmöglichst, so schnell wie möglichASAP : as soon as possible [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
朝寝坊[あさねぼう, asanebou] spaet_aufstehen [Add to Longdo]
朝日[あさひ, asahi] Morgensonne [Add to Longdo]
朝晩[あさばん, asaban] morgens_und_abends [Add to Longdo]
朝霧[あさぎり, asagiri] Morgennebel [Add to Longdo]
朝露[あさつゆ, asatsuyu] Morgentau [Add to Longdo]
浅い[あさい, asai] seicht, flach [Add to Longdo]
浅瀬[あさせ, asase] Untiefe, Sandbank, -Furt [Add to Longdo]
浅黒い[あさぐろい, asaguroi] dunkelfarbig, braeunlich [Add to Longdo]
[あさ, asa] -Hanf [Add to Longdo]
麻糸[あさいと, asaito] Hanfgarn [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (14 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Asa \As"a\, n. [NL. asa, of oriental origin; cf. Per. az[=a] mastic, Ar. as[=a] healing, is[=a] remedy.] An ancient name of a gum. [1913 Webster] Asafetida From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: ASA Adaptive Security Appliance (Cisco) From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: ASA Advanced SCSI Architecture (SCSI) From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: ASA American Standards Association (org., USA, ANSI, predecessor) From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]: asa handle wing handle; knob From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: crook 1. dirsek, dönemeç 2. kıvrılma 3. çoban değneği, asa, kanca şeklinde herhangi bir şey 4. (k.dili) dolandırıcı, hırsız sahtekâr 5. iğmek, kıvırmak, bükmek. by hook or crook bir yolunu bulup, ne yapıp yapıp. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: ferula 1. şeytantersi, (bot.) Ferula 2. çomak, asa. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: rod 1. çubuk, değnek 2. asa 3. falaka değneği 4. ceza 5. kudret, güç 6. beş metrelik uzunluk ölçüsü. connecting rod (oto.) piston kolu. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: scepter , ing -tre 1. asa, kral asası 2. kral hâkimiyeti, saltanat 3. hakimiyet vermek. sceptered hükümet asası elinde olan. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: staff 1. (çoğ.) staffs, staves) değnek, sopa, çomak, asa 2. direk, gönder 3. uzun sap 4. bir idarenin bütün memurları, personel 5. (ask.) kurmay subayları 6. (müz.) notaların yazıldığı beş çizgili porte. staff notation (müz.) portede kullanılan işaretler sistemi. staff officer erkânı harp zabiti, kurmay subayı. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: walking 1. gezme, yürüme. walking beam makinada kuvvet nakleden ve muntazam rakkas hareketiyle işleyen kol. walking delegate sendika temsilcisi. walking dictionary her kelimenin anlamını söylemeye hazır olan kimse, canlı sözlük. walking legs yürüyebilme gücü. walking papers (k. dili) işten kovulma kâğıdı. walking race yürüme yarışı. walking stick baston 2. asa 3. sopa çekirgesi gibi bir böcek, (zool.) Phasmidae. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: wand 1. değnek, çubuk 2. asa. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: truncheon 1. kısa ve kalın sopa, çomak, matrak 2. asa 3. (İng.) cop 4. sopa ile dövmek, coplamak. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: verge 1. sınır, hudut, had, kenar 2. eşik 3. halka daire 4. değnek, asa 5. yönelmek 6. "on" ile yaklaşmak, -e doğru gitmek 7. meyletmek 8. sınırlamak. on the verge of eşiğinde, üzere.

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.3492 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).