Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for argo (38 entries) (6.1375 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -argo-, *argo*.

Result from Foreign Dictionaries (38 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Argo \Ar"go\, n. [L. Argo, Gr. ?.] 1. (Myth.) The name of the ship which carried Jason and his fifty-four companions to Colchis, in quest of the Golden Fleece. [1913 Webster] 2. (Astron.) A large constellation in the southern hemisphere, called also {Argo Navis}. In modern astronomy it is replaced by its three divisions, Carina, Puppis, and Vela. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: Argo n 1: formerly a large constellation in the southern hemisphere between Canis Major and the Southern Cross; now divided into Carina and Pyxis and Puppis and Vela From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]: Argo Argus From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]: Argo [ɑrɤ°o] Argus From Latin-English Freedict dictionary [fd-lat-eng]: Argo Argus From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: barb 1. (argo), (bak.) barbiturate. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: cant 1. , yapmacık 2. riyakârlık, samimiyetsizlik 3. belirli bir zümre, grup veya partiye mal olmuş kelime veya sözler 4. (argo) 5. riyakâr bir şekilde konuşmak: dinsel konularda samimiyetsizce davranmak 6. murailik etmek 7. dilenmek, sesine bir ahenk vererek dilenmek. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: butt 1. herhangi bir şeyin enli ucu veya sapı 2. dipçik 3. izmarit 4. (argo), (slang) popo, kıç. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: chicken 1. piliç, tavuk 2. tavuk veya diğer kümes hayvanlannın eti 3. (k.dili) toy kimse 4. (A.B.D.), (argo) genç kız 5. (A.B.D.), (argo) korkak, ödlek 6. (A.B.D.), (argo), out (ile) korkudan çekinmek. chicken feed (argo) bozuk para, az para. chicken-hearted korkak. chicken pox suçiçeği. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: chink 1. ( (A.B.D.), (argo), (asağ) Çinli. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: conchy 1. (argo), (bak.) conscientious objector. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: dope 1. herhangi koyu bir sıvı veya hamurumsu preparat 2. (hav.) uçak kanatlarının yapımında kullanılan bez cilâsı 3. dinamit yapımında kullanılan madde 4. (argo) uyuşturucu madde, narkotik 5. (argo), (spor) doping, uyarıcı ilâç 6. (argo) budala kimse 7. (argo) malumat 8. sıvı veya hamurumsu preparatı sürmek 9. karışımın içine başka şey karıştırmak 10. uyarıcı ilâç vermek 11. uyuşturucu madde ile tedavi etmek veya bayıltmak 12. out ile, (argo) çözüm yolu bulmak, halletmek 13. önceden tahmin etmek, kestirmek doper (argo) esrarkeş. dope sheet (argo), (spor) at yarışlarında yarış listesi. dopester yarış ve seçim gibi olayların sonuçlarını önceden tahmin etmeye çalışan kimse. dopey (argo) esrarın tesiri altında olan 14. (k.dili) uyuşuk 15. ahmak, budala. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: drag 1. sürükleme 2. sürüklenen şey ağır hareket 3. tarla tırmığı 4. (den.) suyun dibini taramaya mahsus çengel veya ağ takımı 5. engel, mâni 6. havanın aerodinamik direnci 7. rüzgârın geri itme kuvveti 8. (sig.)arada) bir nefes 9. (k.dili) sıkıcı kimse veya şey 10. (argo), (slang) piston. dragnet bir şey bulmak veya yakalamak için suyun dibinde ya da tarlada gezdirilen ağ 11. suçluyu yakalamada uygulanan plan veya sistem. drag rope bir şeyi çekmek için kullanılan ip. drag race (A.B.D) (k.dili), (oto.) kısa mesafeli araba yarışı. drag strip (A.B.D), (k.dili), (oto.) kısa mesafeli araba yarışlarına elverişli yer. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: egghead 1. (A.B.D), (argo), (alay.) aydın, kültürlü ve zeki kimse. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: freeload 1. (argo), (slang) otlamak, otIakçılık etmek. freeloader bedavacı kimse, otlakçı kimse. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: fruit 1. meyva, yemiş 2. semere, mahsul, verim 3. tohum 4. (bot.) bir bitkinin tohumlu kısmı 5. netice 6. sonuç 7. (A.B.D), (argo), (slang) ibne 8. meyva verdirmek veya vermek 9. verimli kılmak veya olmak. fruit cake meyvalı kek. fruit cup bardak veya kadeh içinde verilen meyva salatası. fruit knife meyva bıçağı. fruit salad meyva salatası. fruit sugar früktoz. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: greaser 1. (A.B.D.), (argo), (aşağ.) Meksikalı 2. İspanyolca konuşan Amerikalı. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: knife 1. (çoğ.) knives) bıçak, çakı 2. makina bıçağı 3. bıçakla kesmek 4. bıçakla karıştırıp hazırlamak (boya) 5. bıçaklamak 6. ABD, (argo.), (slang) arkadan vurmak. knife grinder bıçak bileyici. knife rest sofrada üzerine et bıçağı konulan koyacak. knife sharpener bıçak bileyici alet. carving knife sofrada et kesmeye mahsus iri bıçak. pock et knife çakı. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: kook 1. (argo.), (slang) antika kimse. kooky antika. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: jitters 1. (A.B.D.), (argo), ("the" ile) fazla sinirlilik. jittery çok sinirli. get the jitters sinirli olmak, korku duymak. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: kibosh 1. ( argo), (eski) saçma, manasız şey. put the kibosh on boşa çıkarmak, bozmak, alt üst etmek. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: ofay 1. (A.B.D.), (argo.), (aşağ.) beyaz ırktan bir kimse. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: pickup 1. hız alma, hızlanma 2. pikap kolu 3. radyoda mikrofon tertibatı 4. alıcı veya kaydedici cihaz 5. (oto.) pikap 6. (k.dili) gelişme, ilerleme 7. oyunda top yere dokunduktan sonra tutma veya vurma 8. (k.dili) canlandırıcı şey 9. (argo), (slang) avlanacak keklik, kaldırma. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: pinko 1. (A.B.D.), (argo), (aşağ.) solcu. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: psych 1. (argo), yıldırmak. psych out yılmak 2. yıldırmak. psych up heyecanlandırmak. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: qt 1. (argo.), (kıs.) quiet on the q.t. gizlice. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: score 1. oyunda her iki tarafın kay dettiği sayı veya puan 2. sayı yapma 3. sebep 4. çizgi, işaret 5. çetele kertiği 6. çetele kertiği ile tutulan hesap 7. hınç 8. (müz.) bütün çalgıların ve bütün seslerin notalarını ayrı ayrı gösteren müzik parçası, partitur 9. yirmi sayısı 10. (çoğ.) çok miktar 11. çentmek, kertik açmak 12. çetele tutmak 13. puan kazanmak, sayı kazanmak 14. değerlendirmek 15. (müz.) partitur yazmak, bir çalgı için düzenleme veya uyarlama yapmak 16. (k.dili) şiddetle eleştirmek 17. puan saymak 18. başarı kazanmak 19. (argo), (slang) tadına bakmak 20. (argo) esrar satın almayı başarmak. score out üstünü karalamak. scores of people çok sayıda insan, birçok insan. scores of years senelerdir, senelerce. know the score (k.dili) işi çakmak. on that score o sebepten 21. o konuda. pay off old scores eski hesapları temizlemek, hesaplaşmak 22. eski hıncın acısını çıkarmak. What' the score? Kaça kaç? Durum nedir? From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: shibboleth 1. parola 2. belirli bir zümrenin benimsediği âdet 3. ağız, argo. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: slang 1. külhanbeyi dili, argo 2. argo deyim 3. argo konuşmak 4. ing. azarlamak. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: spook 1. (k. dili) hayalet, tayf 2. (A.B.D.), (argo) casus 3. (A.B.D.), (argo), asağ. zenci 4. hayalet halinde görünmek 5. korkutmak 6. zıvanadan çıkarmak. spookish, spooky (k. dili) hayalet gibi 7. tekinsiz. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: swine 1. (tek.) ve (çoğ.) domuz 2. hınzır, (argo), (slang) herifçioğlu, moloz, kereste, hıyar. swine'herd domuz çobanı. swine'pox domuzlarda bulaşıcı bir çeşit suçiçeği. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: vulgarism 1. kabalık, bayağılık, adilik 2. halk deyimi, argo. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: vernacular 1. ana diline ait 2. yerli konuşma dilindeki 3. bölgesel 4. argoyla ilgili 5. yaygın 6. anadili 7. konuşulan dil, günlük dil 8. lehçe 9. deyim, argo 10. yaygın isim. vernacularism lehçe deyimi 11. şive 12. konuşulan dili kullanma. vernacularize yerlileştirmek. vernacularly anadilinde 13. konuşma dilinde. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: whitey 1. (A.B.D.), (argo), (aşağ.) beyaz adam, siyah ırka baskı yapan kimse. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: willies 1. (çoğ.), (argo), "the" ile sinirlilik, can sıkıntısı. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: with-it 1. (argo), (bak.) with it. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: wop 1. (argo), (aşağ.) İtalyan. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: argot 1. (argo), herhangi bir zümrenin kullandığı özel dil, özellikle külhanbeyleri veya hırsızlar arasında parola olarak kullanılan dil.

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.1375 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).