Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for arch (138 entries) (0.2124 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -arch-, *arch*.
English-Thai: Longdo Dictionary
(UNAPPROVED version -- use with care )

archaeologist (n ) นักโบราณคดี
Archangel (n ) อัครทูตสวรรค์
See also: R. angel
Archbasilica (n ) อัครมหาวิหาร
archetypal (adj ) ซึ่งเป็นตัวอย่าง
See also: S. typical, model, representative, standard, archetypical, classic, exemplary, conve
archival copy สำเนาบันทึกเอกสารสำคัญ
archway (n ) อุโมงค์ทางเดิน
archwayทางลอด

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
arch[N] การก่อตัวของหินเป็นรูปโค้ง
arch[N] โครงสร้างที่มีรูปโค้ง, Syn. arc, curve, vault
arch[N] ทางเดินใต้ประตูรูปโค้ง, See also: ซุ้มประตู
arch[VT] ทำให้โค้ง, See also: ทำให้งอ, Syn. bend, curve
arch[VI] มีรูปโค้ง, See also: มีโครงสร้างโค้ง
arch[N] สิ่งที่มีลักษณะโค้ง
arch[ADJ] ที่มีเล่ห์เหลี่ยม, See also: เป็นหัวโจก, Syn. crafty, sly
arch[ADJ] สำคัญ, Syn. main, chief
arch[PRF] หัวหน้า, See also: สำคัญ
arch[SUF] ผู้นำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [ฐานข้อมูลเชื่อมจาก เว็บ rirs3.royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้ - อาจมีข้อผิดพลาด - โปรดระมัดระวัง]
archช่องโค้ง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
archส่วนโค้ง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
arch formรูปร่างของส่วนโค้ง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
arch, aorticส่วนโค้งเอออร์ตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
arch, costalส่วนโค้งซี่โครง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
arch, palatalส่วนโค้งเพดานปาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
arch, palatineหลืบเพดานอ่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
arch, pubicส่วนโค้งหัวหน่าว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
arch, superciliary; arch, supraciliary; arch, supraorbitalโหนกคิ้ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
arch, supraciliary; arch, superciliary; arch, supraorbitalโหนกคิ้ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า arch **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
arch"How's your research coming along?" "Not so bad."
archHe said his father was an architect and that he wanted to be one too.
archIn 1995, Anode received architecture's most prestigious award.
archPlease re-confirm the reservation by March 10.
archMarch 15 will be my last day of school.
archOn March 15 we will have been married for 20 years.
archIt has been announced that railway fares will be raised by 10 per cent on and after March first.
archWe feel that March 1 would be more convenient.
archMarch 3 is the day of the Dolls' Festival.
archI would greatly appreciate it if we could change our appointment to March 6 at 3:00 pm.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arch(a) eology (อาร์คีออล'โลจี) n. โบราณคดี. -arch (a) eologist n.
arch 1(อาร์ค) n. ส่วนโค้ง,ประตูโค้ง,โค้งชัย,ประตู,เส้นโค้ง -vt.,vi. ทำให้โค้ง,โก่ง,ใช้ของหรือสิ่งที่โค้งคลุม (ogive, vault,arc,curve)
arch 2(อาร์ค) adj. สำคัญที่สุด,หัวหน้า, สำคัญ, มหา,บรม, เอก. -archness n., Syn. chief)
arch-(คำเสริมหน้า) มีความหมายว่า 'หัวหน้า', Syn. - archi-. -archy-
arch. e.abbr. Architectural Engineer
archaeozoic(อาร์คีโอโซ'อิค) adj. เกี่ยวกับสมัยดึกดำบรรพ์ยุค Precambrian (ประมาณ 1000-3000 ล้านปีมาแล้ว)
archaic(อาร์เค'อิค) adj. โบราณ,เก่าแก่,แบบโบราณ, Syn. antiquated --A. modern)
archaicism(อาร'์ คีอิส'ึม,อาร์เค'อิส'ซึม) n. สิ่งที่โบราณ (ศัพท์,ภาษา, ธรรมเนียม) , การใช้สิ่งที่โบราณ. -archaist n., archaistic adj. (archaic word,usage, etc.)
archaise(อาร์'คีไอซฺ) vt. ทำให้มีลักษณะโบราณ, ใช้ศัพท์หรือคำโบราณ, แสดง
archaism(อาร'์ คีอิส'ึม,อาร์เค'อิส'ซึม) n. สิ่งที่โบราณ (ศัพท์,ภาษา, ธรรมเนียม) , การใช้สิ่งที่โบราณ. -archaist n., archaistic adj. (archaic word,usage, etc.)

English-Thai: Nontri Dictionary
arch(adj) สำคัญที่สุด,เอก,บรม,มหา,มารยา,เล่ห์กระเท่ห์
arch(n) ประตูโค้ง
arch(vi) โค้ง,โก่ง
archaeological(adj) เกี่ยวกับโบราณคดี
archaeologist(n) นักโบราณคดี
archaeology(n) โบราณคดี
archaic(adj) เก่า,คร่ำคร่า,โบราณ,พ้นสมัย
archangel(n) หัวหน้าเทวทูต,หัวหน้าทูตสวรรค์,ประมุขทูตสวรรค์
archbishop(n) หัวหน้าบาทหลวง,พระสันตปาปา
archdeacon(n) ผู้ช่วยบาทหลวง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สถาปัตยกรรมศาสตร์[N] architecture, See also: architectural science, Syn. สถาปัตย์, Example: สถาบันผลิตสถาปนิกที่มีทักษะทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ในระดับสากลขึ้นมากมาย, Thai definition: ศิลปะหรือวิชาว่าด้วยการก่อสร้าง
สถาปนิก[N] architect, Syn. นักออกแบบ, คนเขียนแบบ, Count unit: คน
สถาปัตยกรรม[N] architecture
สถาปัตย์[N] architecture, Syn. สถาปัตยกรรม, สถาปัตยกรรมศาสตร์, Example: ลูกชายคนสุดท้องของเขากำลังเรียนสถาปัตย์ อยู่ที่จุฬา, Thai definition: ศิลปะ หรือวิชาที่ว่าด้วยการก่อสร้าง
แม่บท[N] original, See also: archetype, paradigm, pattern, prototype, standard, model, Syn. ต้นแบบ, หลัก, แม่แบบ, Example: กฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นแม่บทซึ่งมีกฎหมายอื่นๆ รวมอยู่ด้วย, Thai definition: ตัวบทใหญ่ที่สำคัญและเป็นของดั้งเดิม
โบราณคดี[N] archaeology, Syn. โบราณคดีวิทยา, Example: การขุดค้นพบที่บ้านเชียงนี้มีความสำคัญยิ่งต่อการศึกษาวิจัยวิชาโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์, Thai definition: วิชาที่ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับโบราณวัตถุและโบราณสถาน
สถาปนิก[N] architect, Example: สถาปนิกเป็นผู้กำหนดรูปบ้าน อันได้แก่ ทรวดทรงของบ้านและการจัดห้องต่างๆ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ออกแบบก่อสร้างในทางสถาปัตยกรรม, Notes: (สันสกฤต)
สถาปัตยกรรม[N] architecture, See also: edifice, structure, Syn. สถาปัตย์, สถาปัตยกรรมศาสตร์, Example: พระที่นั่งพิมานปฐมเป็นสถาปัตยกรรมในรูปแบบไทยประยุกต์, Thai definition: ศิลปะหรือวิชาว่าด้วยการก่อสร้าง, Notes: (สันสกฤต)
โบราณสถาน[N] ancient remains, See also: archaeological site, historic site, Example: วัดนางนองวรวิหารเป็นอารามหลวงที่รวบรวมโบราณสถาน โบราณวัตถุหลายยุคหลายสมัยทั้งศิลปะแบบไทยจีนและยุโรปคละกัน, Thai definition: สิ่งที่เคลื่อนที่ไม่ได้ เช่น โบสถ์ วิหาร วัง มีอายุเก่ากว่า 100 ปีขึ้นไป
แม่แบบ[N] model, See also: archetype, paradigm, pattern, prototype, original, Syn. ต้นแบบ, หลัก, แบบอย่าง, แบบฉบับ, ต้นฉบับ, Example: ประเทศเรากำลังก้าวตามแม่แบบของระบอบทุนนิยมอย่างไม่รู้ตัว, Count unit: แบบ, Thai definition: แบบอย่างหรือต้นแบบที่เป็นหลักดั้งเดิม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาคารวิจัย[n. exp.] (ākhān wijai) EN: research center   FR: centre de recherches [m] ; unité de recherches [f]
อาร์คิมิดีส[n. prop.] (Ākhimidīt) EN: Archimedes   FR: Archimède
อนาธิปไตย[n.] (anāthippatai) EN: anarchy ; anarchism   FR: anarchie [f] ; anarchisme [m]
อธิป[n.] (athip) EN: king; monarch; sovereign   FR: souverain [m] ; roi [m]
แบบฉบับ[n.] (baēpchabap) EN: model ; pattern ; example ; archetype ; ideal ; paradigm ; standard ; prototype ; paragon   FR: modèle [m] ; standard [m]
แบบแปลน[n. exp.] (baēp plaēn) EN: drawing plan   FR: plan d'architecte [m]
แบบอย่าง[n.] (baēpyāng) EN: model ; pattern ; example ; archetype ; ideal ; paradigm ; standard ; prototype ; paragon   FR: exemple [m] ; modèle [m]
บันได[n.] (bandai) EN: staircase ; stairs   FR: escalier [m] ; marche [f] ; degrés [mpl] (litt.)
บรรหาร ศิลปอาชา[n. prop.] (Bānhān Sinlapa-āchā) EN: Banharn Silapa-archa   FR: Banharn Silapa-archa
บรรณสาร[n.] (bannasān) EN: papers ; archives   FR: document officiel [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ARCH AA1 R CH
ARCHLY AA1 R CH L IY0
ARCHED AA1 R CH T
ARCHER AA1 R CH ER0
ARCHES AA1 R CH AH0 Z
ARCHEY AA1 R K IY0
ARCHIE AA1 R CH IY0
ARCHERD AA1 R K ER0 D
ARCHERY AA1 R CH ER0 IY0
ARCHAIC AA0 R K EY1 IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
arch (v) (aa1 ch)
arch- (j) - (aa ch -)
Archie (n) (aa1 ch ii)
arched (v) (aa1 ch t)
archer (n) (aa1 ch @ r)
arches (v) (aa1 ch i z)
archly (a) (aa1 ch l ii)
archaic (j) (aa1 k ei1 i k)
archers (n) (aa1 ch @ z)
archery (n) (aa1 ch @ r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
列岛[lie4 dao3, 列島] archipelago; chain of islands [Add to Longdo]
半坡村[ban4 po1 cun1, 半坡村] archaeological site near Xi'an [Add to Longdo]
原形[yuan2 xing2, 原形] archetype; original shape; true colors [Add to Longdo]
古盗鸟[gu3 dao4 niao3, 古盜鳥] Archaeoraptor (bird-like dinosaur) [Add to Longdo]
古旧[gu3 jiu4, 古舊] archaic [Add to Longdo]
图谱[tu2 pu3, 圖譜] archive of graphics (e.g. maps, documents or botanical figures); atlas; collection of illustrations or sheet music [Add to Longdo]
坎特伯雷大主教[Kan3 te4 bo2 lei2 da4 zhu3 jiao4, 坎特伯雷大主教] Archbishop of Canterbury, head of Church of England [Add to Longdo]
大主教[da4 zhu3 jiao4, 大主教] Archbishop; Primate; Metropolitan [Add to Longdo]
太古代[Tai4 gu3 dai4, 太古代] Archaeozoic (geological era before 2500m years ago) [Add to Longdo]
太古宙[Tai4 gu3 zhou4, 太古宙] Archaean (geological eon before 2500m years ago) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アーカイバ[あーかいば, a-kaiba] archiver [Add to Longdo]
アーカイビング[あーかいびんぐ, a-kaibingu] archiving [Add to Longdo]
アーカイブ[あーかいぶ, a-kaibu] archive [Add to Longdo]
アーカイブファイル[あーかいぶふぁいる, a-kaibufairu] archive file [Add to Longdo]
アーカイブ対象ファイル[アーカイブたいしょうファイル, a-kaibu taishou fairu] archived file [Add to Longdo]
アーキテクチャ[あーきてくちゃ, a-kitekucha] architecture [Add to Longdo]
史料[しりょう, shiryou] archives [Add to Longdo]
史料館[しりょうかん, shiryoukan] archives [Add to Longdo]
史料館学[しりょうかんがく, shiryoukangaku] archive science [Add to Longdo]
所定期間保存[しょていきかんほぞん, shoteikikanhozon] archiving [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Archiv(n) |das, pl. Archive| เอกสารสำคัญ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Archäologe {m}archeologist [Add to Longdo]
Archäologie {f} | experimentelle Archäologiearcheology; archaeology | experimental archaeology [Add to Longdo]
Archäometrie {f}archaeometry [Add to Longdo]
Archaikum {n} [geol.]Archean [Add to Longdo]
Archaismus {m}archaism [Add to Longdo]
Archipel {n}archipelago [Add to Longdo]
Architekt {m}; Architektin {f}architect [Add to Longdo]
Architektengruppe {f}architectural firm [Add to Longdo]
Architektur {f}; Baukunst {f} | sakrale Baukunst {f} | die Baukunst betreffendarchitecture | ecclesiastical architecture | architectural [Add to Longdo]
Architektenbüro {n}architect's office; firm of architects [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
孝古学[こうこがく, koukogaku] Archaeologie [Add to Longdo]
建築家[けんちくか, kenchikuka] Architekt [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Arch \Arch\, n. [See {Arch-}, pref.] A chief. [Obs.] [1913 Webster] My worthy arch and patron comes to-night. --Shak. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: -arch \-arch\ [Gr. 'archo`s chief, commander, 'a`rchein to rule. See {Arch}, a.] A suffix meaning a ruler, as in monarch (a sole ruler). [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Arch \Arch\, v. t. [imp. & p. p. {Arched} ([aum]rcht); p. pr. & vb. n. {Arching}.] 1. To cover with an arch or arches. [1913 Webster] 2. To form or bend into the shape of an arch. [1913 Webster] The horse arched his neck. --Charlesworth. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Arch \Arch\, v. i. To form into an arch; to curve. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Arch \Arch\ ([aum]rch), n. [F. arche, fr. LL. arca, for arcus. See {Arc}.] 1. (Geom.) Any part of a curved line. [1913 Webster] 2. (Arch.) (a) Usually a curved member made up of separate wedge-shaped solids, with the joints between them disposed in the direction of the radii of the curve; used to support the wall or other weight above an opening. In this sense arches are segmental, round (i. e., semicircular), or pointed. (b) A flat arch is a member constructed of stones cut into wedges or other shapes so as to support each other without rising in a curve. [1913 Webster] Note: Scientifically considered, the arch is a means of spanning an opening by resolving vertical pressure into horizontal or diagonal thrust. [1913 Webster] 3. Any place covered by an arch; an archway; as, to pass into the arch of a bridge. [1913 Webster] 4. Any curvature in the form of an arch; as, the arch of the aorta. "Colors of the showery arch." --Milton. [1913 Webster] {Triumphal arch}, a monumental structure resembling an arched gateway, with one or more passages, erected to commemorate a triumph. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Arch- \Arch-\ ([aum]rch-, except in archangel and one or two other words). [L. arch-, Gr. 'arch- = 'archi-. See {Arch-}.] A prefix signifying chief, as in archbuilder, archfiend. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Arch \Arch\ ([aum]rch), a. [See {Arch-}, pref.] 1. Chief; eminent; greatest; principal. [1913 Webster] The most arch act of piteous massacre. --Shak. [1913 Webster] 2. Cunning or sly; sportively mischievous; roguish; as, an arch look, word, lad. [1913 Webster] [He] spoke his request with so arch a leer. --Tatler. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: arch adj 1: (used of behavior or attitude) characteristic of those who treat others with condescension [syn: {arch}, {condescending}, {patronizing}, {patronising}] 2: expert in skulduggery; "an arch criminal" 3: naughtily or annoyingly playful; "teasing and worrying with impish laughter"; "a wicked prank" [syn: {arch}, {impish}, {implike}, {mischievous}, {pixilated}, {prankish}, {puckish}, {wicked}] n 1: a curved shape in the vertical plane that spans an opening 2: a curved bony structure supporting or enclosing organs (especially the inner sides of the feet) 3: a passageway under a curved masonry construction; "they built a triumphal arch to memorialize their victory" [syn: {arch}, {archway}] 4: (architecture) a masonry construction (usually curved) for spanning an opening and supporting the weight above it v 1: form an arch or curve; "her back arches"; "her hips curve nicely" [syn: {arch}, {curve}, {arc}]

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.2124 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).