Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for adam (12 entries) (4.0623 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -adam-, *adam*. Possible hiragana form: あだん

Result from Foreign Dictionaries (12 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Adam \Ad"am\, n. 1. The name given in the Bible to the first man, the progenitor of the human race. [1913 Webster] 2. (As a symbol) "Original sin;" human frailty. [1913 Webster] And whipped the offending Adam out of him. --Shak. [1913 Webster] {Adam's ale}, water. [Coll.] {Adam's apple}. 1. (Bot.) (a) A species of banana ({Musa paradisiaca}). It attains a height of twenty feet or more. --Paxton. (b) A species of lime ({Citris limetta}). 2. The projection formed by the thyroid cartilage in the neck. It is particularly prominent in males, and is so called from a notion that it was caused by the forbidden fruit (an apple) sticking in the throat of our first parent. {Adam's flannel} (Bot.), the mullein ({Verbascum thapsus}). {Adam's needle} (Bot.), the popular name of a genus ({Yucca}) of liliaceous plants. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: Adam n 1: (Old Testament) in Judeo-Christian mythology; the first man and the husband of Eve and the progenitor of the human race 2: Scottish architect who designed many public buildings in England and Scotland (1728-1792) [syn: {Adam}, {Robert Adam}] 3: street names for methylenedioxymethamphetamine [syn: {Adam}, {ecstasy}, {XTC}, {go}, {disco biscuit}, {cristal}, {X}, {hug drug}] From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: bloke 1. ing., (argo) herif, adam. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: dog 1. köpek, it 2. kurt, tilki ve çakal gibi hayvan 3. bu hayvanların erkeği 4. (k.dili.) herif, adam 5. (argo) değersiz ve kötü olan herhangi bir şey 6. kütükleri tutmak veya kaldırmak için kullanılan demir alet 7. (argo) çirkin ve sıkıcı kadın 8. mandal 9. den palamar gözü 10. ocagm demir ayağı dogs (argo) ayaklar. dog collar köpek tasması 11. dik ve yüksek yaka. dog days yazın en rutubetli ve sıcak sayılı günleri, eyyamı bahur. dog in the manger kendisine yaramayan şeylerin başkaları tarafından alınmasına engel olan bencil kimse. dog Latin uydurma ve hatalı Latince. dog license köpeğin tasma numarası veya kayıt vesikası. dog rose köpek gülü, yabani gül, (bot.) Rosa canina dog' life (k.dili.) tasalı hayat. Dog Star Büyük Köpek burcunda en parlak yıldız, Sirius. dog tag köpeğe takılan madeni kimlik 12. (A.B.D.), (k.dili.) askerlerin boyunlarına taktıkları madeni kimlik belgesi. dog tired, dog weary çok yorgun, bitkin. dogs of war harbin kan dökücü ve yıkıcı tarafları. a dead dog köpek leşi 13. değersiz kimse veya şey. creeping dog' tooth grass büyük ayrık otu, domuz ayrığı, (bot.) Cynodon dactylon die like a dog gebermek, sefil bir şekilde ölmek (dog) eatdog çıkar gözeten. Every dog has his day (bak.) day go to the dogs mahvol (mak.), bozulmak, kötü yola düşmek. hot dog sosis Iet sleeping dogs lie işi kurcalamamak, işi oluruna bırakmak. put on the dog (A.B.D.), (k.dili.) çalım satmak, poz takınmak. rain cats and dogs sel gibi yağmur yağ (mak.), gökler boşanmak. sea dog fok 14. gemici throw to the dogs itin önüne atmak, ziyan etmek, israf etmek. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: feller 1. ağaç kesen kimse veya şey 2. (h) dili kişi, adam, şahıs. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: fellow 1. adam, kişi, herif, insan 2. (slang) ulan 3. arkadaş, yoldaş, refik 4. hemcins 5. akran, eş 6. doktora veya bilimsel araştırma bursu alan kimse 7. akademi üyesi. fellow citizen, fellow countryman vatandaş, yurttaş. fellow feeling ortak duygu, aynı şey başına geldiğinden başkasının halinden anlama. fellow laborer iş arkadaşı. fellow member aynı derneğin üyesi. fellow sufferer dert ortağı. fellow townsman hemşeri. fellow traveller yol arkadası, yoldaş 8. (A.B.D), (pol.) (1940) aslında komünist olmayıp komünistlerle işbirliği yapan kimse 9. komünist sempatizanı. good fellow iyi çocuk, iyi arkadaş. hail fellow well met laubali kimse. old fellow arkadaş 10. azizim. poor fellow zavallı adam. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: jack 1. (oto.) kriko 2. adam, köylü 3. gemici 4. ağır yükleri yerinden kaldırmaya özgü makina, bocurgat makinası 5. (iskambil) bacak, vale 6. bazı oyunlarda top 7. (argo.) para 8. (elek.) priz 9. (den.) cıvadra sancağı, demir sancağı 10. ingiliz veya Amerikan bayraklarının üst köşesinde bulunan dikdörtgen (kıs.)ımdan ibaret sancak 11. erkek hayvan (eşek, tavşan) 12. eskiden kullanılan bir zırhlı ceket 13. (çoğ.) beş taş oyunu. creeping jack damkoruğu, (bot.) Sedum acre. every man jack herkes. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: one 1. (zam.) bir 2. tek 3. aynı 4. bir tane 5. biri, birisi 6. adam, kimse, kişi 7. bir rakamı 8. (zam.) birisi, biri 9. herhangi biri. one and all hepsi, her biri. one another birbirlerini. one and sixpence eski, (İng.) bir şilin altı peni. one by one birer birer. one man one vote herkese tek oy hakkı. one-man show bir ki- şinin oynadığı veya önemli olduğu sahne oyunu veya sirk. one-night stand (tiyatro) bir şehirde bir temsil için kalma. at one beraber, birleşmiş, uyuşmuş. They were made one. Evlendiler 10. birleştiler. oneness birlik bir olma. From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]: Adam [adɑm] Adam From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]: Adam Adam From Latin-English Freedict dictionary [fd-lat-eng]: Adam Adam From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]: Adam [adam] Adam

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 4.0623 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).