Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for ascii (19 entries) (0.6364 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ascii-, *ascii*.
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [ฐานข้อมูลเชื่อมจาก เว็บ rirs3.royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้ - อาจมีข้อผิดพลาด - โปรดระมัดระวัง]
ASCII (American Standard Code for Information Interchange)แอสกี (รหัสมาตรฐานของสหรัฐอเมริกาเพื่อการสับเปลี่ยนสารสารสนเทศ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
ASCII (American Standard Code for Information Interchange)แอสกี (รหัสมาตรฐานของสหรัฐอเมริกาเพื่อการสับเปลี่ยนสารสนเทศ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ascii **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
asciiPlease ensure you always include a link-back in your replies. ">>" in plain ascii + number (e.g. >>1).

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
asciiคำย่อ American Standard code For Information Interchange, รหัสมาตรฐานของสหรัฐอเมริกาเพื่อการแลกเปลี่ยนสารสนเทศนี้ เป็นรหัสมาตรฐานที่ใช้กับคอมพิวเตอร์รหัสหนึ่ง ที่ใช้เลขฐานสอง รหัสแอสกี, รหัสมาตรฐาน ใช้แทนอักขระด้วย 7 บิต (ถ้ารวม parity check ด้วยจะเป็น 8 บิต)
ascii fileแฟ้มข้อมูลแอสกี <คำแปล>หมายถึงแฟ้มข้อมูลที่ไม่ใช่โปรแกรม มีตัวอักขระที่ใช้เป็นรหัสแอสกีทั้งหมด บางที เรียกว่า " text file " แฟ้มแอสกี (ASCII file) มีลักษณะเฉพาะคือเป็นแฟ้มที่ไม่มีรูปแบบในการจัดหน้า ข้อความจะยาวไปเรื่อย ๆ โดยไม่มีการขึ้นบรรทัดใหม่ นอกจาก จะเริ่มระเบียนใหม่ โปรแกรมเวิร์ด สตาร์ (WordStar) เป็นผู้นำคำนี้มาใช้ก่อน (ตรงข้ามกับ document file ซึ่งหมายถึง แฟ้มข้อมูลที่มีการจัดรูปหน้าไว้แล้ว) ส่วนมากจะใช้ศัพท์นี้เมื่อต้องการเปลี่ยน (convert) แฟ้มข้อมูลของโปรแกรมหนึ่งเป็นอีกโปรแกรมหนึ่ง เช่นจาก Word Perfect เป็น Microsoft Word ในกรณีเช่นนี้ อาจจะมีเมนูให้เลือกได้ว่าจะเปลี่ยนเป็น text file หรือ ASCII file หรือไม่ ซึ่งก็หมายความว่าเปลี่ยนเป็นแฟ้มข้อมูลที่ใช้รหัสแอสกีทั้งหมด ทำให้สามารถใช้ร่วมกันได้ ภายใต้ระบบปฏิบัติการเดียวกัน นิยมใช้กันมากในระบบสื่อสารและถ่ายโอนแฟ้มข้อมูล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอสกี[acron.] (Aēskī = Aētkī) EN: ASCII   FR: ASCII

CMU English Pronouncing Dictionary
ASCII AE1 S K IY0

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
美国资讯交换标准码[Mei3 guo2 zi1 xun4 jiao1 huan4 biao1 zhun3 ma3, 美國資訊交換標準碼] ASCII, American Standard Code for Information Interchange [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アスキー[あすきー, asuki-] ASCII [Add to Longdo]
アスキーモード[あすきーもーど, asuki-mo-do] ASCII mode [Add to Longdo]
アスキファイル[あすきふぁいる, asukifairu] ASCII file [Add to Longdo]
無手順[むてじゅん, mutejun] ASCII data transfer with XON-XOFF flow control [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ASCII-Tastatur {f}ASCII keyboard [Add to Longdo]
standardisierter Code zur ZeichendarstellungASCII : American Standard Code for Information Interchange [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: ASCII \ASCII\ n. [Acronym: American Standard Code for Information Interchange.](Computers) 1. the American Standard Code for Information Interchange, a code consisting of a set of 128 7-bit combinations used in digital computers internally, for display purposes, and for exchanging data between computers. It is very widely used, but because of the limited number of characters encoded must be supplemented or replaced by other codes for encoding special symbols or words in languages other than English. Also used attributively; -- as, an ASCII file. Syn: American Standard Code for Information Interchange. [PJC] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Ascii \As"ci*i\, Ascians \As"cians\, n. pl. [L. ascii, pl. of ascius, Gr. ? without shadow; 'a priv. + ? shadow.] Persons who, at certain times of the year, have no shadow at noon; -- applied to the inhabitants of the torrid zone, who have, twice a year, a vertical sun. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: ASCII n 1: (computer science) a code for information exchange between computers made by different companies; a string of 7 binary digits represents each character; used in most microcomputers [syn: {American Standard Code for Information Interchange}, {ASCII}] From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]: ASCII /as'kee/, n. [originally an acronym (American Standard Code for Information Interchange) but now merely conventional] The predominant character set encoding of present-day computers. The standard version uses 7 bits for each character, whereas most earlier codes (including early drafts of ASCII prior to June 1961) used fewer. This change allowed the inclusion of lowercase letters ? a major {win} ? but it did not provide for accented letters or any other letterforms not used in English (such as the German sharp-S ?. or the ae-ligature ? which is a letter in, for example, Norwegian). It could be worse, though. It could be much worse. See {EBCDIC} to understand how. A history of ASCII and its ancestors is at http://www.wps.com/texts/codes/ index.html. Computers are much pickier and less flexible about spelling than humans; thus, hackers need to be very precise when talking about characters, and have developed a considerable amount of verbal shorthand for them. Every character has one or more names ? some formal, some concise, some silly. Common jargon names for ASCII characters are collected here. See also individual entries for {bang}, {excl}, {open}, {ques}, {semi}, {shriek}, {splat}, {twiddle}, and {Yu-Shiang Whole Fish}. This list derives from revision 2.3 of the Usenet ASCII pronunciation guide. Single characters are listed in ASCII order; character pairs are sorted in by first member. For each character, common names are given in rough order of popularity, followed by names that are reported but rarely seen; official ANSI/CCITT names are surrounded by brokets: <>. Square brackets mark the particularly silly names introduced by {INTERCAL}. The abbreviations ?l/r? and ?o/c? stand for left/right and ?open/close? respectively. Ordinary parentheticals provide some usage information. +-------------------------------------------------------------------------+ | |Common: {bang} ; pling; excl; not; shriek; ball-bat; . Rare: factorial; exclam; smash; cuss; boing; yell; wow; hey; | | |wham; eureka; [spark-spot]; soldier, control. | |-+-----------------------------------------------------------------------| | |Common: double quote; quote. Rare: literal mark; double-glitch; | |"|snakebite; ; ; dirk; [rabbit-ears]; double | | |prime. | |-+-----------------------------------------------------------------------| | |Common: number sign; pound; pound sign; hash; sharp; {crunch} ; hex; | |#|[mesh]. Rare: grid; cross?hatch; oc?to?thorpe; flash; , | | |pig-pen; tic?tac?toe; scratchmark; thud; thump; {splat} . | |-+-----------------------------------------------------------------------| | |Common: dollar; . Rare: currency symbol; buck; cash; | |$|bling; string (from BASIC); escape (when used as the echo of ASCII | | |ESC); ding; cache; [big money]. | |-+-----------------------------------------------------------------------| |%|Common: percent; ; mod; grapes. Rare: [double-oh-seven]. | |-+-----------------------------------------------------------------------| | |Common: ; amp; amper; and, and sign. Rare: address (from C);| |&|reference (from C++); andpersand; bitand; background (from sh(1) ); | | |pretzel. [INTERCAL called this ampersand ; what could be sillier?] | |-+-----------------------------------------------------------------------| |'|Common: single quote; quote; . Rare: prime; glitch; tick; | | |irk; pop; [spark]; ; . | |-+-----------------------------------------------------------------------| | |Common: l/r paren; l/r parenthesis; left/right; o?pen?/?close; par?en/ | |(|the?sis; o/c paren; o/c par?en?the?sis; l/r paren?the?sis; l/r | |)|ba?na?na. Rare: so/al?ready; lparen/rparen; ; o/c round bracket, l/r round bracket, [wax/wane]; | | |par?en?this?ey/un?par?en?this?ey; l/r ear. | |-+-----------------------------------------------------------------------| | |Common: star; [ {splat} ]; . Rare: wildcard; gear; dingle; | |*|mult; spider; aster; times; twinkle; glob (see {glob} ); {Nathan Hale} | | |. | |-+-----------------------------------------------------------------------| |+|Common: ; add. Rare: cross; [intersection]. | |-+-----------------------------------------------------------------------| |,|Common: . Rare: ; [tail]. | |-+-----------------------------------------------------------------------| |-|Common: dash; ; . Rare: [worm]; option; dak; bithorpe. | |-+-----------------------------------------------------------------------| |.|Common: dot; point; ; . Rare: radix point; full | | |stop; [spot]. | |-+-----------------------------------------------------------------------| |/|Common: slash; stroke; ; forward slash. Rare: diagonal; solidus;| | |over; slak; virgule; [slat]. | |-+-----------------------------------------------------------------------| |:|Common: . Rare: dots; [two-spot]. | |-+-----------------------------------------------------------------------| |;|Common: ; semi. Rare: weenie; [hybrid], pit-thwong. | |-+-----------------------------------------------------------------------| | |Common: ; bra/ket; l/r angle; l/r angle bracket; l/| |<|r broket. Rare: from/{into, towards}; read from/write to; suck/blow; | |>|comes-from/gozinta; in/out; crunch/zap (all from UNIX); tic/tac; [angle| | |/right angle]. | |-+-----------------------------------------------------------------------| |=|Common: ; gets; takes. Rare: quadrathorpe; [half-mesh]. | |-+-----------------------------------------------------------------------| |?|Common: query; ; {ques} . Rare: quiz; whatmark; [what]; | | |wildchar; huh; hook; buttonhook; hunchback. | |-+-----------------------------------------------------------------------| |@|Common: at sign; at; strudel. Rare: each; vortex; whorl; [whirlpool]; | | |cyclone; snail; ape; cat; rose; cabbage; . | |-+-----------------------------------------------------------------------| |V|Rare: [book]. | |-+-----------------------------------------------------------------------| |[|Common: l/r square bracket; l/r bracket; ; | |]|brack?et/un?brack?et. Rare: square?/?un?square; [U turn/U turn back]. | |-+-----------------------------------------------------------------------| | |Common: backslash, hack, whack; escape (from C/UNIX); reverse slash; | |\|slosh; backslant; backwhack. Rare: bash; ; reversed | | |virgule; [backslat]. | |-+-----------------------------------------------------------------------| | |Common: hat; control; uparrow; caret; . Rare: xor sign, | |^|chevron; [shark (or shark-fin)]; to the (?to the power of?); fang; | | |pointer (in Pascal). | |-+-----------------------------------------------------------------------| |_|Common: ; underscore; underbar; under. Rare: score; | | |backarrow; skid; [flatworm]. | |-+-----------------------------------------------------------------------| | |Common: backquote; left quote; left single quote; open quote; ; grave. Rare: backprime; [backspark]; unapostrophe; birk; | | |blugle; back tick; back glitch; push; ; | | |quasiquote. | |-+-----------------------------------------------------------------------| | |Common: o/c brace; l/r brace; l/r squiggly; l/r squiggly bracket/brace;| |{|l/r curly bracket/brace; . Rare: brace/unbrace; | |}|curly/un?curly; leftit/rytit; l/r squirrelly; [embrace/bracelet]. A | | |balanced pair of these may be called curlies . | |-+-----------------------------------------------------------------------| |||Common: bar; or; or-bar; v-bar; pipe; vertical bar. Rare: ; gozinta; thru; pipesinta (last three from UNIX); [spike]. | |-+-----------------------------------------------------------------------| |~|Common: ; squiggle; {twiddle} ; not. Rare: approx; wiggle; swung| | |dash; enyay; [sqiggle (sic)]. | +-------------------------------------------------------------------------+ The pronunciation of # as ?pound? is common in the U.S. but a bad idea; {Commonwealth Hackish} has its own, rather more apposite use of ?pound sign? (confusingly, on British keyboards the ? happens to replace #; thus Britishers sometimes call # on a U.S.-ASCII keyboard ?pound?, compounding the American error). The U.S. usage derives from an old-fashioned commercial practice of using a # suffix to tag pound weights on bills of lading. The character is usually pronounced ?hash? outside the U.S. There are more culture wars over the correct pronunciation of this character than any other, which has led to the {ha ha only serious} suggestion that it be pronounced ?shibboleth? (see Judges 12:6 in an Old Testament or Tanakh). The ?uparrow? name for circumflex and ?leftarrow? name for underline are historical relics from archaic ASCII (the 1963 version), which had these graphics in those character positions rather than the modern punctuation characters. The ?swung dash? or ?approximation? sign (?) is not quite the same as tilde ~ in typeset material, but the ASCII tilde serves for both (compare {angle brackets}). Some other common usages cause odd overlaps. The #, $, >, and & characters, for example, are all pronounced ?hex? in different communities because various assemblers use them as a prefix tag for hexadecimal constants (in particular, # in many assembler-programming cultures, $ in the 6502 world, > at Texas Instruments, and & on the BBC Micro, Sinclair, and some Z80 machines). See also {splat}. The inability of ASCII text to correctly represent any of the world's other major languages makes the designers' choice of 7 bits look more and more like a serious {misfeature} as the use of international networks continues to increase (see {software rot}). Hardware and software from the U.S. still tends to embody the assumption that ASCII is the universal character set and that characters have 7 bits; this is a major irritant to people who want to use a character set suited to their own languages. Perversely, though, efforts to solve this problem by proliferating ?national? character sets produce an evolutionary pressure to use a smaller subset common to all those in use. From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: ASCII American Standard Code of Information Interchange

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.6364 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).