Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for ai (181 entries) (0.2815 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ai-, *ai*. Possible hiragana form: あい
English-Thai: Longdo Dictionary
(UNAPPROVED version -- use with care )

AI (n) ผสมเทียม
AIGS (org ) สถาบัญอัญมณีศาสตร์แห่งเอเซีย (Asian Institute of Gemological Sciences)
aila (n slang ) ใช้เรียกคนผมสีทองที่งี่เง่า! ( * w *m Power by iiiita also RYUTAZA)
air (n) แอร์
air force baseฐานทัพอากา
air force baseฐานทัพอากาศ
air layering (n) Form of layering wounded and then surrounded in a moisture-retaining wrapper, which is further surrounded in a moisture barrier.
Airbag {m}; Luftkissen {n}; Prallsack {m}; Schutzkissen {n} [auto] (n ) ถุงลมนิรภัย
Airbusยี่ห้อเครื่องบินโดยสารยี่ห้อหนึ่ง มีมากมายหลายรุ่น โดยชื่อรุ่น เช่น A320, A380 คำว่า Airbus เป็นเครื่องหมายการค้าและบริการของ Airbus Operations GmbH แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ai[INT] คำอุทานแสดงความเจ็บปวดหรือเสียใจ
aid[N] ความช่วยเหลือ, Syn. help, assistance, support
aid[VT] ช่วยเหลือ, See also: สงเคราะห์, อนุเคราะห์, Syn. assist, help, assist
aid[VI] ช่วยเหลือ, See also: เกื้อหนุน, สงเคราะห์, Syn. assist, help, assist
aid[N] ผู้ช่วย
aid[N] ผู้ที่ช่วยเหลือ, See also: สิ่งที่ช่วยเหลือ
ail[VT] ทำให้เจ็บป่วย, See also: ทำให้ไม่สบาย, ทำให้ทรมาน, ทำให้ปวด
ail[VI] ป่วย, See also: ไม่สบาย, ปวด
aim[N] การเล็ง
aim[N] ความตั้งใจ, See also: จุดหมาย, จุดประสงค์, วัตถุประสงค์, เป้าหมาย, จุดมุ่งหมาย, Syn. object, plan, purpose

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [ฐานข้อมูลเชื่อมจาก เว็บ rirs3.royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้ - อาจมีข้อผิดพลาด - โปรดระมัดระวัง]
AI (artificial intelligence)เอไอ (ปัญญาประดิษฐ์) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
AI (artificial intelligence)เอไอ (ปัญญาประดิษฐ์) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
aichmophobiaอาการกลัวของแหลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
AICS (advanced industrial countries)กลุ่มประเทศอุตสาหกรรมก้าวหน้า [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
aid and comfort to the enemyการช่วยเหลือและอุปการะข้าศึก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
aid; abetผู้สนับสนุนผู้กระทำผิดอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
aide-mémoire (Fr.)บันทึกช่วยจำ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
AIDS; syndrome, acquired immune deficiency; syndrome, acquired immunodeficiencyกลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ailmentการเจ็บไข้ได้ป่วย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
ailurophiliaอาการชอบแมว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ai **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
aiThere is a certain amount of truth in ~.
ai"I sailed around the Mediterranean in a schooner when I was seventeen," she recited slowly and carefully.
ai"I saw her five days ago", he said.
ai"You are Israel's teacher," said Jesus.
ai"I can't think with that noise", she said as she stared at the typewriter.
ai"The castle is haunted," he said with a shiver.
ai"Will they go on strike again?" "I'm afraid so."
ai"I want that book", he said to himself.
ai"Thank you, I'd love to have another piece of cake," said the shy young man.
ai"Yes, I was," said the student.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ai(เอไอ) abbr. 1. ย่อมาจากคำว่า aortic insufficiency 2. ย่อมาจากคำว่า artificial intelligence แปลว่า ปัญญาประดิษฐ์ หมายถึงแขนงการศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์แขนงหนึ่งที่พยายามจะทำให้คอมพิวเตอร์สามารถคิดหาเหตุผลได้ เรียนรู้ได้ ทำงานได้เหมือนสมองมนุษย์
aiblins(เอ' บลินซ) adj. ablins
aicabbr. Ammunition Identification Code โค๊ดบอกประเภทของอาวุธ
aid(เอด) vt.,n. ช่วยเหลือ, สงเคราะห์, อนุเคราะห์, ช่วยฉุกเฉิน, ผู้ช่วย, ผู้อุปถัมภ์, การอาศัย, แรงช่วย, สิ่งช่วย. -aider n. -aidful adj.
aide(เอด) n. นายทหารผู้ช่วย, องครักษ์, ราชองครักษ์, นายทหารคนสนิท, Syn. assistant)
aide-de-camp(เอด' ดะคอง) n., (pl. aides-de-camp) นายทหารผู้ช่วย,องครักษ์, ราชองครักษ์, นายทหารคนสนิท, Syn. aid-de-camp
aidsabbr. (เอดสฺ) Acquired Immune Deficiency Syndrome โรคเอดส์ (โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง, โรคภูมิคุ้มกันเสื่อม)
aieabbr. acute inclusion body encephalitis
aihaabbr. autoimmune hemolytic anemia
ail(เอล) vt. ทำให้ปวด, ทำให้ทุกข์ทรมาน, ทำให้กลัดกลุ้ม. -vi. ปวด,ไม่สบาย, ทุกข์, Syn. disturb)

English-Thai: Nontri Dictionary
aid(n) ความช่วยเหลือ,การสงเคราะห์,การอุปถัมภ์
aid(vt) ช่วยเหลือ,อุปถัมภ์,สงเคราะห์
AIDE-DE-aide-de-camp(n) ทหารคนสนิท,นายทหารผู้ช่วย,องครักษ์
aider(n) ผู้ช่วย,ผู้สงเคราะห์,ผู้อุปถัมภ์
ail(vi,vt) เจ็บป่วย,ปวด,ทุกข์ทรมาน,ลำบาก
ailing(adj) ทุกข์ทรมาน,ไม่สบาย,ป่วย
ailment(n) ความเจ็บป่วย,ความไม่สบาย,โรค
aim(n) การเล็ง,จุดประสงค์,จุดมุ่งหมาย
aim(vi) เล็ง,เพ่ง,มุ่งหมาย
air(n) อากาศ,ท่าทาง,อาการ,ทำนอง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มุ่งเน้น[V] emphasize, See also: aim at, focus on, Syn. เน้น, Ant. มองข้าม, Example: วิธีการสอนแบบนี้ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รู้จักคิดและแสดงความคิดเห็นมากกว่าเป็นผู้ฟัง, Thai definition: ให้ความสนใจกับสิ่งนั้นเป็นพิเศษ
วงการบิน[N] airline industry, Count unit: วงการ
โต๋เต๋[ADV] aimlessly, See also: without proposes, Syn. เรื่อยเปื่อย, Example: เขาเดินโต๋เต๋ๆ โดยไม่มีจุดหมายปลายทาง
รถไฟลอยฟ้า[N] skytrain, See also: air train, Syn. รถไฟฟ้า, Example: ประเทศไทยเริ่มมีการคมนาคมทางรถไฟลอยฟ้าเมื่อ 2 ปีที่แล้ว, Count unit: ขบวน, Thai definition: รถไฟใช้ไฟฟ้าที่วิ่งบนรางยกระดับสูง
ทส.[N] aide-de-camp, Syn. นายทหารคนสนิท
ทอท.[N] Airports Authority of Thailand, See also: AAT., Syn. การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
เอดส์[N] Acquired Immune Deficiency Syndrome, See also: AIDS, Syn. โรคภูมิคุมกันบกพร่อง
เอไอที[N] Asian Institute of Technology, See also: AIT, Syn. สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
ช่องระบายอากาศ[N] air passage
มลพิษทางอากาศ[N] air pollution, Syn. อากาศเสีย, มลภาวะทางอากาศ, Example: มลพิษทางอากาศเกิดขึ้นจากยานพาหนะเป็นส่วนใหญ่, Thai definition: พิษเกิดจากความมัวหมองหรือความสกปรกที่เกิดขึ้นในอากาศ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชาไนย[adj.] (āchānai) EN: easily trained   
อาชาไนย[adj.] (āchānai) EN: highborn ; of noble birth ; well-bred ; wellborn ; well-trained   
อาชีวศึกษา[n.] (āchīwaseuksā) EN: vocational education ; vocational training   FR: enseignement professionnel [m]
อดีตข้าราชการตำรวจ[n. exp.] (adīt khārātchakān tamrūat) FR: ancien fonctionnaire de police [m]
อดีตกาล[n.] (adīttakān) EN: past tense   FR: passé [m] (conjug.) ; imparfait [m]
แอร์[n. exp.] (aē) EN: air conditioner ; air conditioning   FR: air conditionné [m] ; airco [m] ; climatisation [f]
แอร์บัส[TM] (Aēbas) EN: Airbus   FR: Airbus [m]
แอร์บัส A380[TM] (Aēbas A380) EN: Airbus A380   FR: Airbus A380 [m]
แอร์โฮสเตส[X] (aē hōsatēt) EN: stewardess ; air hostess   FR: hôtesse de l'air [f]
แอ่งดินเหนียว[n. exp.] (aeng dinnīo) FR: glaisière [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
AI AY1
AI EY1 AY1
AIR EH1 R
AIS AY1 Z
AID EY1 D
AIL EY1 L
AIM EY1 M
AIMS EY1 M Z
AIME EY1 M
AINE EY1 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
I (n) (ai)
i (n) (ai1)
IQ (n) (ai2 k y uu1)
ay (a) (ai1)
ie (n) (ai2 ii1)
I'd (v) (ai d)
I'm (v) (ai m)
I's (n) (ai1 z)
IBA (n) (ai2 b ii2 ei1)
ILO (n) (ai2 e2 l ou1)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[あい, ai] (vt) รัก
愛人[あいじん, aijin] (n) ชู้รัก
曖昧[あいまい, aimai] (n) กำกวม,คลุมเครือ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
(UNAPPROVED version -- use with care )

[あい, ai] (n) (สี)คราม ผงคราม ต้นคราม , See also: R. 藍色
愛飲家[あいいんか, aiinka] (n) นักดื่ม , See also: S. 愛飲者,
愛郷[あいきょう, aikyou] (n) ความรักในบ้านเกิด , See also: S. 愛郷心,
合口[あいくち, aikuchi] (n) การเข้ากันได้ดี ถูกชะตา ถูกคอ
愛犬家[あいけんか, aikenka] (n ) คนรักสุนัข
あいこ[あいこ, aiko] เสมอกัน (ส่วนมากใช้กับเด็กๆ)
愛国党[あいこくとう, aikokutou] (n) พรรคไทยรักไทย
挨拶[あいさつ, aisatsu] (n ) (กรีท'ทิง) n. การทักทาย,การคำนับ,การรับรอง,การต้อนรับ,คำทักทาย,คำอวยพร,คำต้อนรับ, S. salutation,bow
愛してる[あいしてる, aishiteru] ฉันรักเธอ
愛情[あいじょう, aijou] ความรัก

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
相次ぐ[あいつぐ, aitsugu] Thai: ตามมาเป็นลำดับ English: to follow in succession
相手[あいて, aite] Thai: ผู้ที่กระทำอะไรร่วมกัน English: companion
相手[あいて, aite] Thai: คู่ครอง หรือ ผู้ที่กระทำอะไรร่วมกัน English: partner
相手[あいて, aite] Thai: ผู้ร่วมงาน English: company
合間[あいま, aima] Thai: ช่วงที่ว่าง English: interval

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不透气[bu4 tou4 qi4, 不透氣] airtight [Add to Longdo]
[ai4, 乂] to regulate; to govern; to control; to mow [Add to Longdo]
候机厅[hou4 ji1 ting1, 候機廳] airport departure terminal [Add to Longdo]
候机楼[hou4 ji1 lou2, 候機樓] airport departure terminal [Add to Longdo]
停机坪[ting2 ji1 ping2, 停機坪] aircraft parking ground; apron; tarmac (at airport) [Add to Longdo]
傲气[ao4 qi4, 傲氣] air of arrogance; haughtiness [Add to Longdo]
[ai4, 僾] indistinct; hazy; misty; to seem; to appear [Add to Longdo]
入风口[ru4 feng1 kou3, 入風口] air intake vent [Add to Longdo]
冷气[leng3 qi4, 冷氣] air conditioning (used in Taiwan) [Add to Longdo]
冷气机[leng3 qi4 ji1, 冷氣機] air-conditioner [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
鱫鱜[あいきょう, aikyou] (n) salted (pickled) ayu eggs baked in mother ayu [Add to Longdo]
I;i[アイ, ai] (n) I; i [Add to Longdo]
ICBM[アイシービーエム, aishi-bi-emu] (n) (See 大陸間弾道ミサイル) intercontinental ballistic missile; ICBM [Add to Longdo]
ICカード[アイシーカード, aishi-ka-do] (n) IC card; smart card [Add to Longdo]
ICタグ[アイシータグ, aishi-tagu] (n) IC tag (integrated circuit tag, used as an alternative to bar codes) [Add to Longdo]
ICレコーダー[アイシーレコーダー, aishi-reko-da-] (n) IC recorder [Add to Longdo]
ID[アイディー, aidei-] (n) identification; ID; identity [Add to Longdo]
IDカード[アイディーカード, aidei-ka-do] (n) ID card; identification card [Add to Longdo]
ID番号[アイディーばんごう, aidei-bangou] (n) ID number [Add to Longdo]
IEEE[アイトリプルイー;アイイーイーイー, aitoripurui-; aii-i-i-] (n) Institute of Electrical and Electronics Engineers; IEEE [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あいまいな内容モデル[あいまいなないようモデル, aimainanaiyou moderu] ambiguous content model [Add to Longdo]
あいまい制御[あいまいせいぎょ, aimaiseigyo] fuzzy control [Add to Longdo]
あいまい度[あいまいど, aimaido] equivocation [Add to Longdo]
あいまい理論[あいまいりろん, aimairiron] fuzzy theory [Add to Longdo]
あいまい量[あいまいりょう, aimairyou] equivocation [Add to Longdo]
あいまい論理[あいまいろんり, aimaironri] fuzzy logic [Add to Longdo]
アイコン[あいこん, aikon] icon [Add to Longdo]
アイコン化[アイコンか, aikon ka] iconization (vs), minimization [Add to Longdo]
アイテム[あいてむ, aitemu] item [Add to Longdo]
アイデアプロセッサ[あいであぷろせっさ, aideapurosessa] idea processor [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abflughafen {m}airport of departure; departure airport [Add to Longdo]
Abgangsflughafen {m}airport of departure [Add to Longdo]
Abluftstutzen {m}; Entlüfterstutzen {m} [techn.]air vent [Add to Longdo]
Abstiegshilfe {f}aid in descending [Add to Longdo]
Abströmöffnung {f}air discharge opening [Add to Longdo]
Abwurf {m} aus der Luft; Versorgung aus der Luftairdrop [Add to Longdo]
Ätherwellen {pl}; Äther {m} | über den Ätherairwaves {pl}; air | over the air [Add to Longdo]
Ailurophobie {f}; Angst vor Katzenailurophobia [Add to Longdo]
Airbag {m}; Luftkissen {n}; Prallsack {m}; Schutzkissen {n} [auto]airbag [Add to Longdo]
Airbag-Steuergerät {n} [auto]airbag computer [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
aider(vt) ช่วยเหลือ เช่น En week-end, elle aide un peu ses parents de faire le ménage. วันหยุดสุดสัปดาห์ เธอช่วยพ่อแม่ทำความสะอาดบ้านนิดหน่อย, See also: Related: |ไวยากรณ์ ดู กริยา regarder|
aiguille(n) n.f. เข็ม หรือสิ่งที่มีส่วนปลายแหลมคล้ายเข็ม ex: aiguille à tricoter = เข็มเย็บผ้า, talon aiguille = รองเท้าส้นสูง
ail(n) |m| กระเทียม
aile(n) n.f. 1) ปีก เช่น ปีกนก, ปีกไก้, ส่วนปีกของเครื่องบิน 2) ส่วนของใบพัดหรือกังหัน
aimer(vi vt) รัก, ชอบ เช่น Aimer le chocholat = ชอบช็อคโกแลต, Je t'aime = ผมรักคุณ, Je t'aime bien = ผมชอบคุณ

French-Thai: Longdo Dictionary
(UNAPPROVED version -- use with care )

aime[j'aime] (adj) ชอบ

Japanese-German: JDDICT Dictionary
合図[あいず, aizu] Signal, Zeichen, Wink [Add to Longdo]
哀悼[あいとう, aitou] -Beileid, -Trauer [Add to Longdo]
哀愁[あいしゅう, aishuu] -Trauer, -Kummer [Add to Longdo]
哀歌[あいか, aika] Elegie, Klagelied [Add to Longdo]
哀話[あいわ, aiwa] traurige_Geschichte [Add to Longdo]
[あい, ai] Liebe [Add to Longdo]
愛の結晶[あいのけっしょう, ainokesshou] Frucht_der_Liebe, -Kind [Add to Longdo]
愛国心[あいこくしん, aikokushin] Vaterlandsliebe, Patriotismus [Add to Longdo]
愛嬢[あいじょう, aijou] geliebte_Tochter, Lieblingstochter [Add to Longdo]
愛情[あいじょう, aijou] Liebe [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Ai \A"i\, n.; pl. {Ais}. [Braz. a["i], ha["i], from the animal's cry: cf. F. a["i].] (Zool.) The three-toed sloth ({Bradypus tridactylus}) of South America. See {Sloth}. [1913 Webster] Aiblins From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: AI n 1: an agency of the United States Army responsible for providing timely and relevant and accurate and synchronized intelligence to tactical and operational and strategic level commanders [syn: {Army Intelligence}, {AI}] 2: the branch of computer science that deal with writing computer programs that can solve problems creatively; "workers in AI hope to imitate or duplicate intelligence in computers and robots" [syn: {artificial intelligence}, {AI}] 3: a sloth that has three long claws on each forefoot and each hindfoot [syn: {three-toed sloth}, {ai}, {Bradypus tridactylus}] 4: the introduction of semen into the oviduct or uterus by some means other than sexual intercourse [syn: {artificial insemination}, {AI}] From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]: AI /A?I/, n. Abbreviation for ?Artificial Intelligence?, so common that the full form is almost never written or spoken among hackers. From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: AI Adobe Illustrator (Adobe) From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: AI Artificial Intelligence From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]: ai ouch; ow bah; nuts; pooh woe From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]: ai [ɑj] ai; sloth ai; three‐toed sloth From Latin-English Freedict dictionary [fd-lat-eng]: ai ah; oh; ow

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.2815 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).