Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for ölig (56 entries) (0.5809 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ölig-, *ölig*.
English-Thai: Longdo Dictionary
(UNAPPROVED version -- use with care )

oligohydramnios (n ) ถุงน้ำคร่ำแตกตั้งแต่อายุครรภ์อ่อนๆ ทำให้น้ำคร่ำในโพรงมดลูกลดน้อยลง ทารกในครรภ์จะถูกกดทับโดยผนังมดลูกจนทำให้ทารกมีความพิการเกิดขึ้น เช่น เท้าปุก (club foot) บางครั้งทำให้ทารกมีกลุ่มอาการคล้ายกับที่พบใน Potter’s syndrom ซึ่งเรียกกลุ่มอาการดังกล่าวว่า
oligohydramnios (n ) ถุงน้ำคร่ำแตกตั้งแต่อายุครรภ์อ่อนๆ ทำให้น้ำคร่ำในโพรงมดลูกลดน้อยลง ทารกในครรภ์จะถูกกดทับโดยผนังมดลูกจนทำให้ทารกมีความพิการเกิดขึ้น เช่น เท้าปุก (club foot) บางครั้งทำให้ทารกมีกลุ่มอาการคล้ายกับที่พบใน Potter’s syndrom ซึ่งเรียกกลุ่มอาการดังกล่าวว่า oligohydramnios tetrad
oligopolisticลักษณะทางการตลาดแบบหนึ่งที่มีผู้ขายหรือผู้ให้บริการจำนวนน้อย ซึ่งทำให้การกระทำการใดๆของบริษัทผู้ให้บริการเพียงบริษัทเดียวอาจมีผลกระทบต่อราคาของสินค้าหรือบริการนั้นๆในท้องตลาด และอาจรวมถึงส่งผลกระทบถึงคู่แข่งด้วย ตัวอย่าง เช่นธุรกิจสายการบิน ในยุคแรกๆ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
olig[PRF] เล็ก, See also: น้อย
oligo[PRF] เล็ก, See also: น้อย
oligarch[N] ผู้ปกครองคนหนึ่งในระบอบคณาธิปไตย
oligarchy[N] กลุ่มคนเล็กๆ ที่ปกครองประเทศ
oligarchy[N] การปกครองโดยกลุ่มคนกลุ่มหนึ่ง, See also: คณาธิปไตย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [ฐานข้อมูลเชื่อมจาก เว็บ rirs3.royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้ - อาจมีข้อผิดพลาด - โปรดระมัดระวัง]
olig(o)-น้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
olig(o)-น้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oligarchyคณาธิปไตย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
oligarchyคณาธิปไตย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Oligarchy, the Iron Law ofกฎเหล็กคณาธิปไตย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
oligidriaเหงื่อน้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oligoamnios; oligohydramniosน้ำคร่ำน้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oligocardia; brachycardia; bradycardiaหัวใจเต้นช้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Oligocene Epochสมัยโอลิโกซีน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
oligocholiaน้ำดีน้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
oligarch(ออล'ละการ์ค) n. ผู้ปกครองคนหนึ่งในระบอบคณาธิปไตย, See also: oligarchy คณาธิปไตย
oligemia(ออลลิจี'เมีย) n. ภาวะการขาดแคลนโลหิต
oligopoly(ออลลิกอพ'พะลี) n. ภาวะการตลาดที่มีผู้ขายเพียง2-3ราย, See also: oligopsonistic adj.
oligopsony(ออลละกอพ'ซะนี) n. ภาวะการตลาดที่มีผู้ซื้อเพียง 2-3 ราย., See also: oligopsonistic adj.
oligospermiaภาวะอสุจิน้อย

English-Thai: Nontri Dictionary
oligarch(n) ผู้มีอำนาจ
oligarchy(n) การปกครองลัทธิคณาธิปไตย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คณาธิปไตย[N] oligarchy, Syn. ระบบคณาธิปไตย, ระบอบคณาธิปไตย, Example: ในประเทศไทยนี้บางครั้งเป็นประชาธิปไตยผิดๆ บางครั้งก็เป็นคณาธิปไตย ขึ้นอยู่กับเหตการณ์และสิ่งแวดล้อม, Thai definition: ระบอบการปกครองแบบหนึ่ง ซึ่งปกครองโดยคณะบุคคลจำนวนน้อยของสังคม มักได้แก่ กลุ่มผู้อาวุโส กลุ่มทหาร หรือ กลุ่มปฏิวัติ
ปี่แก้ว[N] kind of small poisonous snake, See also: oligodon cyclurus, simotes cylurus, Syn. งูปี่แก้ว, Example: เจ้าหน้าที่จากสถานเสาวภารีบมาดูอาการผู้ป่วยที่ถูกงูปี่แก้วกัด, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่องูขนาดเล็กในสกุล Oligodon วงศ์ Colubridae หัวหลิมเล็ก คอโต หางสั้น อาศัยอยู่ตามซอกหินซอกดิน หากินตามพื้นดิน ไม่ขึ้นต้นไม้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันธพาล[n.] (anthaphān) EN: fool ; bully ; racketeer ; gangster ; bad character ; delinquent ; hooligan ; scoundrel ; ruffian ; blackguard ; rascal ; hoodlum   
แก๊งอันธพาล[n. exp.] (kaeng anthaphān) EN: gang of hooligans ; criminal gang   
ขุนคลัง[n. exp.] (khun khlang) EN: financial oligarch ; financial magnate   FR: magnat de la finance [m]
นักเลง[n.] (naklēng) EN: ruffian ; rowdy ; hooligan ; hoodlum ; rascal ; knave ; rogue ; knave   FR: fripon [m] ; racaille [f] (vx) ; canaille [f] (vx)

CMU English Pronouncing Dictionary
OLIGER AA1 L IH0 G ER0
OLIGARCH OW1 L IH0 G AA2 R K
OLIGARCHS OW1 L IH0 G AA2 R K Z
OLIGARCHY AA1 L AH0 G AA2 R K IY0
OLIGOCENE AA1 L AH0 G OW0 S IY2 N
OLIGOPOLY AA2 L IH0 G AA1 P AH0 L IY0
OLIGOPOLISTIC OW0 L IH2 G AH0 P OW0 L IH1 S T IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
oligarch (n) (o1 l i g aa k)
oligarchs (n) (o1 l i g aa k s)
oligarchy (n) (o1 l i g aa k ii)
oligarchies (n) (o1 l i g aa k i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
寡头[gua3 tou2, 寡頭] oligarch [Add to Longdo]
寡头垄断[gua3 tou2 long3 duan4, 寡頭壟斷] oligopoly [Add to Longdo]
寡头政治[gua3 tou2 zheng4 zhi4, 寡頭政治] oligarchy [Add to Longdo]
少突胶质[shao3 tu1 jiao1 zhi4, 少突膠質] oligodendrocytes (Greek: cells with few branches), a type of cell in central nervous system; oligodendroglia [Add to Longdo]
渐新世[Jian4 xin1 shi4, 漸新世] Oligocene (geological epoch from 34m-24m years ago) [Add to Longdo]
渐新统[jian4 xin1 tong3, 漸新統] Oligocene system (geol., 34m-24m years ago) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Oligarchie {f} [pol.]oligarchy [Add to Longdo]
Oligopol {n} [econ.]oligopoly [Add to Longdo]
Oligopolpreis {m} [econ.]oligopoly price [Add to Longdo]
Oligozän {n} [geol.]Oligocene [Add to Longdo]
ölig {adj} | öliger | am öligstenoily | more oily; oilier | most oily; oiliest [Add to Longdo]
Oligomenorrhoe {f}; zu seltene Mentstruationsblutung [med.]oligomenorrhoea [Add to Longdo]
Oligurie {f}; verminderte Harnausscheidung {f} [med.]oliguria [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]: ölig [øːliç] oilily; oily

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.5809 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).