Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for öle (66 entries) (0.5569 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -öle-, *öle*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ole[ADJ] แก่, Syn. old
oleander[N] ไม้พุ่มที่มีใบเรียวแหลมและมีดอกสีม่วง ขาวหรือชมพู
oleaginous[ADJ] ที่ผสมด้วยน้ำมัน, See also: ที่ประกอบไปด้วยน้ำมัน, Syn. oily
oleomargarine[N] เนยเทียม, See also: มาร์การีน, Syn. margarine

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [ฐานข้อมูลเชื่อมจาก เว็บ rirs3.royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้ - อาจมีข้อผิดพลาด - โปรดระมัดระวัง]
OLE (object linking and embedding)โอเล (การฝังและเชื่อมอ็อบเจกต์) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
ole(o)-; oleumน้ำมัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ole(o)-; oleumน้ำมัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oleaginous; oleosus-เป็นมัน, -เป็นไข, เหมือนขี้ผึ้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
olecranon processปุ่มปลายศอก, ยอดศอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oleosus; oleaginous-เป็นมัน, -เป็นไข, เหมือนขี้ผึ้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oleum; ole(o)-น้ำมัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า öle **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
öleTo say "There is a tide" is better than saying "Buy (or sell) now and you'll cover expenses for the whole year, but if you fail to act right away, you may regret it the rest of your life."
öleMexican desperadoes during the early twenties were usually armed to the teeth with stolen firearms and ammunition.
öleTwo hundred people died of cholera last year.
öleThere was a violent clash of opinions between the two leaders.
öleThree big men attacked him and stole his money.
öleHe stole my purse from me.
öleThe seals surface more frequently then, so a bear's chance of catching one at a breathing hole is greater after nightfall.
öleI found holes here and there.
öleGive your whole attention to what you are doing.
öleDevote your whole attention to your duties.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ole(โอเล') n. การตะโกน,เปล่งเสียงที่แสดงถึงการเห็นด้วย โอเล <คำอ่าน>ย่อมาจาก object linking and embedding (แปลว่า การเชื่อมโยงและการฝังตัวของวัตถุ) เท่ากับการแทรกเอกสาร หรือภาพหรือบางส่วนของเอกสาร ที่ได้สร้างขึ้นไว้ในโปรแกรมหนึ่ง (เรียกว่า วัตถุ) เข้าไปในแฟ้มเอกสาร หรือส่วนของเอกสาร ที่สร้างขึ้นมาจากอีกโปรแกรมหนึ่ง แถมด้วยการที่สามารถเชื่อมโยงหรือยึดโยงความผูกพันระหว่างเอกสารทั้งสองไว้ให้อีกด้วย การยึดโยงดังกล่าวมีความหมายว่า การแก้ใขแฟ้มหนึ่งจะทำให้อีกแฟ้มหนึ่งถูกแก้ไปด้วยโดยอัตโนมัติ วิธีการนี้นิยมใช้มากในระบบวินโดว์
oleaginous(โอลีแอล'จินัส) adj. คล้ายหรือประกอบด้วยหรือมีน้ำมัน,ให้น้ำมัน
oleander(โอ'ลิแอนเดอะ) n. พืชจำพวก Nerium เช่น ต้นยี่โถ,ยี่โถจีน
oleo(โอ'ลิโอ) n. =oleomargarine (ดู)
oleo-Pref."น้ำมัน"
oleograph(โอ'ลิโอกราฟ,-แกรฟ) n. ภาพสีน้ำมันบนผ้าใบหรืออื่น ๆ, See also: oleographic adj.
oleomargarin(e) (โอลิโอมาร์'จะริน) n. เนยเทียม
olericulture(ออล'เลอริคัล'เซอะ) n. การปลูกผัก., See also: olericultural adj. olericulturist n.
oleum(โอ'เลียม) n. น้ำมัน pl. olea

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ๊บแบ๊ว[v.] (aēp-baēo) EN: make oneself look younger ; present an innocent demeanour   FR: vouloir paraître jeune ; se donner des allures d'adolescent
อหิวาตกโรค[n.] (ahiwātakarōk) EN: cholera   FR: choléra [m]
อาจารย์ใหญ่[n. exp.] (ājān yai) EN: headmaster ; principal   FR: professeur principal [m] ; proviseur [m] ; principal [m] ; directeur d'école [m]
อาคม[n.] (ākhom) EN: magic ; charm ; spell ; enchantment ; incantation   FR: parole magique [f] ; incantation [f]
อาละวาด[v.] (ālawāt) EN: act madly ; act wildly ; act violently ; run amok ; run rampage ; create a disturbance ; bully ; bluster   FR: semer le désordre
อาน[adv.] (ān) EN: violently ; brutally ; badly ; black and blue   FR: violemment ; brutalement
อังกาบ [n.] (angkāp) EN: Philippine violet   
อัลตราไวโอเลต[n.] (antrāwaiōlet) EN: ultraviolet ; UV   FR: ultraviolet [m] ; UV [mpl]
อณู[n.] (anū) EN: molecule   FR: molécule [f]
อนุบาล[n.] (anubān) EN: nursing school ; kindergarten   FR: école maternelle [f] ; école gardienne [f] (Belg.) ; jardin d'enfants [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
OLE OW1 L
OLE OW2 L EY1
OLES OW2 L EY1 Z
OLES OW1 L Z
OLER OW1 L ER0
OLEO OW1 L IY0 OW2
OLEN AA1 L AH0 N
OLEG OW1 L AH0 G
OLEY OW1 L IY0
OLEA AA1 L IY0 AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ole (n) (ou l ei1)
Oleg (n) (ou1 l e g)
oleander (n) (ou2 l i a1 n d @ r)
oleanders (n) (ou2 l i a1 n d @ z)
oleaginous (j) (ou2 l i a1 jh i n @ s)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オーエルイー[おーえるいー, o-erui-] OLE [Add to Longdo]
オーレ[おーれ, o-re] OLE [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Öleinfüllschraube {f} [techn.]oil filling screw [Add to Longdo]
Öler {m}licker [Add to Longdo]
Öler {m}oiler [Add to Longdo]
Ölfrucht {f}oleaginous fruit [Add to Longdo]
Oleander {m} [bot.]oleanders [Add to Longdo]
fettig {adj}oleaginous [Add to Longdo]
ölen | ölend | geölt | er/sie ölt | ich/er/sie ölte | er/sie hat/hatte geöltto oil | oiling | oiled | he/she oils | I/he/she oiled | he/she has/had oiled [Add to Longdo]
ölen | geölt | ölend | ölt | ölteto lubricate | lubricated | lubricating | lubricates | lubricated [Add to Longdo]
Olivrückenhemispingus [ornith.]Oleaginous Hemispingus [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.5569 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).